Ako sa stať členom?

Čo sa dozviete

Dopady transformácie priemyslu na zamestnanosť

Miesto

ZAP SR, Lamačská cesta 6353/3C, 841 04 Bratislava

Dátum

15. decembra 2023

10:00 – 13:00 hod.

ZAP SR, v spolupráci s českým partnerom AutoSAP, vypracoval štúdiu dopadov transformácie priemyslu na zamestnanosť. Na to, aby však bolo možné o tomto vplyve pojednávať a analyzovať ho, je nutné poznať východiskovú situáciu. Z toho dôvodu si dovoľujeme pozvať zástupcov vašej organizácie na workshop k projektu FAST, ktorý sa týmto témam venuje, za účelom validovať výsledky našich zistení s ľuďmi z praxe.

FAST – Framework for Automotive Skills Transformation

Je grantový projekt financovaný Európskou nadáciou pre klímu, registrovaný pod číslom grantu G-2304-65820.

Cieľ projektu

Analyzovať výzvy zamestnanosti súvisiace najmä so zelenou a digitálnou transformáciou automobilového priemyslu v Českej a Slovenskej republike a formulovať akčný plán implementácie agendy zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie v automobilovom priemysle.

Výstupy projektu

Súčasné trendy a tendencie v európskom automobilovom priemysle – Desk Research mapujúci najnovšie štúdie a prognózy so zameraním na trh práce medzi vybranými zainteresovanými stranami.

Cieľová skupina

 • Personalisti
 • Špecialisti pre firemné vzdelávanie
 • Zástupcovia vzdelávacích inštitúcií

Program workshopu

 1. Úvod
 2. Prezentácia projektu FAST
 3. Prezentácia výsledkov projektu FAST | Výsledky Desk research štúdií a prognóz zameraných na oblasť dopadov trendov na zamestnancov a zamestnanosť v odvetví, trh práce a vzdelávacie potreby.
 4. Coffebreak
 5. Potreby a kurzy odbornej prípravy pre odvetvie batérií/elektromobilitu
 6. Prezentácia konzorcia SKEBA a vzdelávacích kurzov pre oblasť autobatérií
 7. Aktívna moderovaná diskusia účastníkov o možných riešeniach, nápadoch, výzvach atď.
 8. Občerstvenie a networking

Organizačné informácie

Dátum konania workshopu: 15. december 2023
Trvanie: 10:00 – 13:00, s registráciou od 9:30 hod.
Miesto konania: Sídlo ZAP SR, Westend Plazza, Lamačská cesta 6353/3C, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Registrovať sa môžete mailom na adrese apatocs@zapsr.sk do 14. decembra 2023

Workshop je bezplatný. Pozvánku naň nájdete priloženú pod článkom v Dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top