Ako sa stať členom?

Tisícky neobsadených pracovných miest

Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Viac ako 80-tisíc pracovných pozícií zostáva neobsadených. Najvyššiu mieru voľných pracovných miest vykazujú profesie v strojárstve, automobilovom priemysle, doprave, zdravotníctve, aj IT sektore. V oblasti priemyslu, najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe a jej subdodávateľských segmentoch, dlhodobo absentuje dostatočná pracovná sila. Účinným riešením zmiernenia tohto stavu sú národné víza, ktoré sa Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD) úspešne podarilo vyrokovať.

Je potrebné si uvedomiť, že obsadiť dlhodobo neobsadené pracovné pozície, o ktoré domáce obyvateľstvo nemá záujem, je dôležité pre udržanie hospodárskeho rastu našej krajiny. Riadené otváranie trhu práce pre občanov tretích krajín pomáha nielen zamestnávateľom, ale aj výkonnosti slovenskej ekonomiky. Viac zamestnaných znamená aj vyšší výber daní do štátneho rozpočtu. Zamestnávanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín zase prináša vyššiu mieru inovácií a technologického pokroku.

Zelená pre 2-tisíc národných víz

Právny rámec, pripravený ministerstvom práce, umožňuje jednoduchšie udeľovanie národných víz pre cudzincov z vybraných tretích krajín, a tým ich jednoduchší proces uplatnenia sa na našom trhu práce. Zamestnávanie cudzincov prostredníctvom národných víz je však limitované stanovenými kvótami. Slovensko udelí v jednom kalendárnom roku národné vízum pre 2-tisíc štátnych príslušníkov z vybraných tretích krajín.

Za priemyselné a dopravné zväzy, ktoré v APZD zastupujeme, sme žiadali o navýšenie maximálnych ročných kvót z 2-tisíc na najmenej 5-tisíc víz. Nateraz sme sa však s príslušnými ministerstvami dohodli, že úvodný pilot bude spustený na počte 2000 víz. Keď sa osvedčí, navýšeniu nič nebude brániť v ceste,“ približuje Paulína Pokorná, špecialistka APZD na pracovnoprávne vzťahy.

Udeľovanie víz sa rozbehlo

Za prvý mesiac od spustenia národných víz Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) vydalo zatiaľ 56 súhlasov. Z kvóty 2000 sa však odpočítavajú iba skutočne udelené národné víza, ktoré následne vydáva cudzinecká polícia alebo zastupiteľský úrad.

Je potrebné pripomenúť, že o národné víza môžu žiadať iba priami zamestnávatelia a nie agentúry dočasného zamestnávania. Tie môžu zamestnávať občanov z tretích krajín výlučne iba v rámci zoznamov nedostatkových profesií a to je odlišný typ pobytu,“ vysvetľuje Pokorná.

Ústredie práce pripravilo aj krátky manuál ako majú zamestnávatelia postupovať pri príprave a odoslaní žiadosti úradu. Nájdete ho na stránkach ÚPSVR v sekcii Služby zamestnanosti.

Na ktoré povolania sa víza vzťahujú?

Uľahčenie zamestnávania zahraničných pracovníkov sa týka len tých povolaní, o ktoré domáca pracovná sila nemá dlhodobo záujem. Sú to zamestnania s nedostatkom pracovnej sily.

Ide o nasledovné zamestnania:

 • operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle
 • operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
 • montážny pracovník v strojárskej výrobe
 • montážny pracovník elektronických zariadení
 • montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe
 • operátor vysokozdvižného vozíka
 • zvárač kovov
 • nastavovač CNC prístrojov
 • obrábač kovov
 • stavebný a prevádzkový elektrikár
 • údržbár

Občania ktorých krajín môžu získať národné víza?

Vďaka prijatému nariadeniu vlády môžu národné vízum na účel zamestnania získať občania Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipín, Gruzínska, Indonézie, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Nepálu, Severomacedónska, Srbska, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbekistanu.

Výber krajín vychádza zo štatistických údajov o najčastejších krajinách pôvodu občanov tretích krajín v spomínaných povolaniach v priemysle s ohľadom na pozitívnu skúsenosť zamestnávateľov, prípadne kultúrnu blízkosť.

Proces žiadosti o národné víza

Ďalšie informácie o národných vízach

O národné vízum na účel zamestnania je možné žiadať od 3. októbra 2023. Udeľuje sa maximálne na obdobie jedného roka. Štátny príslušník tretej krajiny môže naďalej pokračovať vo svojom zamestnaní aj po uplynutí jeho platnosti, avšak už na základe štandardných pobytových schém.

Aké základné požiadavky pri udeľovaní národných víz kladie štát na zamestnávateľov a štátnych príslušníkov z tretích krajín uvádzame v prehľadom rozbore, ktorý nájdete priložený pod článkom v dokumentoch na stiahnutie.

Scroll top