Ako sa stať členom?

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti dlhoočakávané výzvy, ktoré firmám môžu pomôcť pri realizácii ich projektových zámerov a to predovšetkým v oblasti:

  • výstavby zariadení OZE nad 500 kW, vrátane batériových systémov,
  • dekarbonizácie v úrovniach TRL 4 – 8,
  • digitalizácie v úrovniach TRL 4 – 8.

Výskumné a inovačné výzvy, akými sú práve dekarbonizácia a digitalizácia, vyžadujú istú mieru pripravenosti technológie, aby mohli byť podporené z verejných zdrojov. Úroveň technologickej pripravenosti (TRL) predstavuje jednoduchý nástroj, ktorý pomáha hodnotiť a merať zrelosť technológií. Pomocou deviatich úrovní dokážete lepšie posúdiť v akom štádiu sa technológia nachádza. V zásade platí, že čím vyvinutejšia technológia je, tým je aplikovateľnejšia v praxi.

Pre firmy sú vhodné práve úrovne TRL 4 – 8, čo predstavuje testovanie – overenie technológie v relevantnom prostredí – overenie prototypu – preukázanie systému v praxi až po samotnú integráciu technológie, ktorá je kvalifikovaná do skutočného prostredia.

Do všetkých uvedených výziev sa môžu zapojiť malé, stredné a dokonca aj veľké podniky na celom území Slovenska (vrátane Bratislavského kraja). Firmám ponúkajú príležitosť prispôsobiť sa novým trendom a inovatívnym prístupom v dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí. Základné informácie k jednotlivým výzvam prinášame v nasledovných riadkoch.

1. Výstavba OZE nad 500 kW, vrátane batérií

Najzaujímavou výzvou pre firmy je výzva podporujúca výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE, vrátane kombinácie s batériovým úložiskom.

Podniky môžu požiadať o finančnú pomoc na:

✅ A) výstavbu nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využíva

  • slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny,
  • geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla,

✅ B) zariadenie na uskladňovanie elektriny z OZE je možné požiadať len s aktivitou A.

Celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny musí byť min. 0,5 MW a max. 5 MW.

Celková alokácia výzvy predstavuje 63 mil. eur (63 740 000 eur), kde max. výška podpory je 2,5 mil. eur v prípade aktivity A,  resp. max. 5 mil. eur pri kombinácií A + B.

Intenzita pomoci predstavuje max. 45 %.

Termín podania žiadosti je možný len do 15. januára 2024.

Upozorňujeme, že pokiaľ sa do výzvy chcete zapojiť, musíte mať rezervovanú kapacitu od distribučnej spoločnosti pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny z OZE.

2. Dekarbonizácia ekonomiky pre firmy

Výzva je zameraná na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie. Jej hlavným cieľom je podporiť zelenú transformáciu ako aj adaptáciu na zmenu klímy.

Finančné prostriedky budú prerozdelené do výskumno-vývojových projektov, ktoré budú zamerané na inovatívne riešenia v oblasti dekarbonizácie v úrovniach TRL 4 – 8. Konkrétne na:

✅ klimatické vedy a riešenie klimatickej zmeny,
✅ bezuhlíková energetika (energia = skladovanie, zásobovanie, energetické siete a systémy),
✅ elektrifikácia,
✅ vodík, technológie batérií a alternatívne palivá,
✅ čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita,
✅ nízkoemisné priemyselné procesy a materiály,
✅ biohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Celková alokácia výzvy predstavuje 41 mil. eur (41 360 000 EUR), kde min. výška podpory je 200 tis. eur a max. 2 mil. eur.

Intenzita pomoci, ktorú je možné získať, predstavuje pri priemyselnom výskume 65 – 80 % a pri experimentálnom vývoji 40 – 60 % v závislosti od veľkosti podniku.

V prípade partnerov, ktorí sú výskumnými organizáciami, sa intenzita pomoci pohybuje až na úrovni 100 %.

Termín podania žiadosti je možný do 15. marca 2024.

3. Digitalizácia ekonomiky pre firmy

Výzva je primárne zameraná na podporu vývoja digitálnych riešení, ktoré pomôžu pri prechode na digitálne hospodárstvo.

Prostredníctvom výskumu a vývoja, v úrovniach TRL 4 – 8, budú podporené projekty, ktoré dokážu vyniknúť v digitálnych technológiách, akými sú:

✅ priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle),
✅ kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia),
✅ vznikajúce umožňujúce alebo podporné technológie,
✅ pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie,
✅ umelá inteligencia,
✅ pokročilá výpočtová technika.

Celková alokácia výzvy predstavuje 45 mil. eur (45 320 000 eur), kde min. výška podpory je 200 tis. eur a max. 1 mil. eur.

Intenzita pomoci, ktorú je možné získať, predstavuje pri priemyselnom výskume 65 – 80 % a pri experimentálnom vývoji 40 – 60 % v závislosti od veľkosti podniku.

V prípade partnerov, ktorí sú výskumnými organizáciami, sa intenzita pomoci pohybuje až na úrovni 100 %.

Termín podania žiadosti je možný do 15. marca 2024.

Upozorňujeme, že pre obe výzvy na dekarbonizáciu aj digitalizáciu je najdôležitejšou podmienkou na zapojenie sa do výzvy mať schválenú žiadosť, tzv. „short proposal“, priamo z Bruselu.

Zaujali vás vyhlásené výzvy?

Výskumno-vývojové výzvy sú pomerne náročné. Bližšie informácie a konzultácie k celkovej oprávnenosti vášho projektu vám radi poskytnú špecialisti z našej členskej firmy EOSNEBOTRA na adrese klient@eosnebotra.sk.

Scroll top