Ako sa stať členom?

Podľa PVV sa nová vláda plánuje intenzívne venovať:

  • informačnému systému odpadového hospodárstva (ISOH),
  • goldplatingu (legislatívne požiadavky nad rámec požadovaný Bruselom),
  • vzniku celonárodného stavebného úradu (spojenie stavebného konania a posudzovania EIA),
  • environmentálnym záťažiam,
  • úprave parametrov systému zálohovania,
  • technickej obnove vodného diela Gabčíkovo.

Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu

Najskôr trochu definície. Rada je odborným, poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom slovenskej vlády SR pre otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody. Má sa venovať zelenej transformácii hospodárstva a súvisiacej implementácii kľúčových politík a opatrení zameraných na dosiahnutie klimatických a environmentálnych cieľov. Avšak naposledy zasadala 24. januára 2022. Nová vláda vo svojom vyhlásení deklaruje, že Radu sfunkční, po čom sme za APZD dlhodobo volali.

Nízkouhlíková transformácia

Nová vláda vo svojom materiáli uznáva existenciu klimatickej zmeny. Deklaruje, že je pripravená plniť záväzky v eliminácii globálnych javov klimatickej zmeny. Z PVV nie je jasné, ako plánuje vláda svoje záväzky v tomto smere plniť. Je však pripravená prijať nový zákon o klimatickej zmene a nízkouhlíkovej transformácii. APZD „dôveruje, že vláda bude viesť dialóg aj so sociálnymi partnermi. Nebolo to tak dávno, vlani v apríli, kedy sme na zasadnutí HSR SR spoločne za tripartitné zamestnávateľské organizácie nesúhlasili s návrhom klimatického zákona a požiadali sme ho stiahnuť z legislatívneho procesu. Dôvodmi pre  toto rozhodnutie bolo napríklad neštandardné predloženie návrhu zákona na rokovanie HSR SR – ešte pred uskutočnením rozporného konania na štatutárnej úrovni, ale aj množstvo neodstránených rozporov s pripomienkujúci subjektami či celkový počet vznesených pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania – 767, z toho 482 zásadných. To všetko indikovalo potrebu vrátiť sa k rokovaciemu stolu spolu so všetkými zainteresovanými stranami,“ približuje generálny sekretár Andrej Lasz.

Environmentálny a Modernizačný fond

APZD pozitívne hodnotí, že vláda si uvedomuje potreby priemyslu v oblasti zelenej tranzície hospodárstva. Súhlasíme, že transformácia priemyslu musí byť dostatočne ambiciózna do tej miery, aby Slovensko nezaostávalo za európskym trendom a nestratilo konkurencieschopnosť. Za týmto účelom sa vláda v PVV zaväzuje smerovať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu a Modernizačného fondu. „Je potrebné zefektívniť fungovanie Environmentálneho fondu a transformovať ho na modernú verejnú inštitúciu s Dozornou radou. Environmentálny fond v súčasnosti neposkytuje dlhodobú, systematickú a predvídateľnú podporu priemyselným podnikom,“ dopĺňa Lasz.

Odpady

Vláda, ktorá vzišla z vlaňajších parlamentných volieb, deklarovala efektívne spracovanie odpadov v súlade so záväzkami Slovenska. V PVV čítame, že vláda prijme také opatrenia, aby akcelerovala energetické a nízkoemisné využitie odpadov. Vidí v ňom potencionálnu surovinu aj pre výrobu elektriny a tepla a jej distribúcie. Je však potrebné určiť, kedy prestáva byť odpad odpadom, ale stáva sa novou surovinou. „Čo sa týka odpadov, prioritne chceme recyklovať. Je to najlepšia, najekologickejšia a najziskovejšia forma spracovania odpadu. Ak však niektorý materiál už recyklovať nemožno, treba pristúpiť k energetickému zhodnoteniu takéhoto odpadu. Je to pre životné prostredie lepšie ako ho skládkovať,“ povedal Alexej Beljajev, prezident APZD.

Strategické rozhodnutie chce urobiť aj vo výstavbe dostatočného množstva spaľovní. V prípade narábania a uskladňovania toxického materiálu vláda predstaví nový mechanizmus evidencie, dokladovania a úhrad. Sľubuje si od toho zrýchlenie systému odhaľovania ilegálnych skládok a podvodného fiktívneho zneškodňovania odpadov. „V tomto bode dúfame, že tento nový mechanizmus evidencie si nevezme príklad z ISOH, že bude efektívny, funkčný a jeho zavedenie nebude trvať roky,“ dopĺňa Lasz. V oblasti odpadov má okrem iného prebehnúť aj debata s predstaviteľmi samospráv a dotknutými subjektami o implementovaní mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, jej spustení a modifikovaní. Počas pôsobenia štvrtého kabinetu Róberta Fica bude riešený aj počet aktívnych skládok.

Scroll top