Ako sa stať členom?

Na konferencii a následnej panelovej diskusii sa zúčastnila takmer stovka členov odbornej verejnosti, zástupcov ministerstva školstva, ministerstva práce, ale aj stavovských organizácií, zamestnávateľov a samospráv.

Primalé školy

Analýzy, ktoré boli na konferencii predložené a diskutované, ukazujú, že v sieti stredných škôl je na Slovensku priveľa subjektov. Kým v porovnateľných krajinách, ako je Fínsko či Slovinsko, je na jednej škole bežne viac ako 1000 študentov, na Slovensku je to v priemere len 272 žiakov.

Zjednodušene povedané, máme veľa škôl a málo detí. Až 71 percent škôl má do minúty od svojho vchodu ďalšiu školu. Pri menšom počte detí v škole je náročnejšia aj integrácia žiakov zo znevýhodneného prostredia. Každá, akokoľvek malá škola tiež potrebuje riaditeľa, administratívny aparát, špecializovaných učiteľov predmetov, kúrenie hoci aj poloprázdnych učební a ďalšie náklady, ktoré odkusujú z normatívu na jedného žiaka. Tieto školy si potom nevedia dovoliť kvalitnejších pedagógov či moderné učebné pomôcky.

Bez optimalizácie sa tento stav bude iba zhoršovať, keďže počet budúcich stredoškolákov je známy dlhé roky dopredu. Na základe dát môžeme povedať, že ďalšia populačná vlna nie je v dohľade a školský systém sa musí prispôsobiť realite.

Riešením je optimalizácia

Ako ukázal prieskum, obava z reakcie rodičov na preriedenie siete stredných škôl je neodôvodnená. Dáta prezentované na konferencii vyvrátili dlhoročnú obavu, že rodičia ani deti nebudú chcieť kvôli škole dochádzať. Pritom už dnes mnohí žiaci dochádzajú aj viac ako 45 minút. Podľa prieskumu, ktorý sa realizoval aj medzi študentami a rodičmi, je oveľa zásadnejšou požiadavkou kvalita jednotlivých škôl.

Vzdialenosť a dochádzanie sa nachádzalo až  v spodnej časti rebríčka. Ochota dochádzať sa zvyšuje s konceptom veľkej kvalitnej školy s viac ako 1000 žiakmi. Takáto škola má vďaka počtu študentov priestor aj na vzdelávacie a športové projekty, na ktoré sa v menších školách nedostáva času či učiteľov. Napríklad umožňuje väčší výber cudzích jazykov.

Na nutnosti optimalizácie sa zhodli všetci prítomní. Predmetom diskusie je forma optimalizácie. Teda či sa bude realizovať výstavbou nových stredoškolských kampusov, ktoré by integrovali viaceré menšie školy, alebo prebudovaním dnes fungujúcich škôl. Obe cesty majú svoje prednosti i nevýhody. Regionálni politici ako zástupcovia zriaďovateľov budú musieť vysvetliť rodičom, že optimalizácia je aj v ich záujme. Dáta sú k dispozícii, potrebné je už len konať.

Pozrite si video z IX. ročníka konferencie:

Scroll top