Ako sa stať členom?

Jednou z oblastí, ktorej sa konferencia venovala, bolo zabezpečenie kvality systému vzdelávania a odbornej prípravy pre umožnenie rovného prístupu k pracovným príležitostiam a uľahčenie spravodlivých prechodov.

„Prístup k učňovskej príprave a odbornému vzdelávaniu a príprave zohráva kľúčovú úlohu pri uľahčovaní prechodu zo školy do zamestnania a pri začleňovaní mladých ľudí na trhu práce,“ vysvetľuje Kvoriak.

Je to ďalšia oblasť, v ktorej zapojenie sociálnych partnerov a spolupráca s ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami je rozhodujúca pre rozvoj efektívnych systémov celoživotného vzdelávania. Okrem toho sú potrebné účinné opatrenia na podporu ľudí pri prechodoch, ktorým čelia počas svojho pracovného života.

„Takáto podpora si vyžaduje súčasné celoživotné investície do stratégií zručností, služieb zamestnanosti a aktívnych politík trhu práce. Zároveň je potrebné klásť dôraz aj na politiku sociálnej ochrany, pomoc pri hľadaní zamestnania, kariérne poradenstvo, dotácie na zamestnanie, verejné programy zamestnanosti, školenia a podnikateľské stimuly,“ zdôraznil Kvoriak.

Platforma na zdieľanie zručností a celoživotného vzdelávania

Tohtoročná konferencia nadväzovala na uznesenie o zručnostiach a celoživotnom vzdelávaní, ktoré prijala Medzinárodnou konferenciou práce na svojom 109. zasadnutí (2021) v Stratégii ILO pre zručnosti a celoživotné vzdelávanie na roky 2022 – 2030. V tomto dokumente sa navrhuje stratégia ILO pre zručnosti a celoživotné vzdelávanie na roky 2022 – 2030 a akčný plán pre prvú fázu implementácie v rokoch 2022 – 2025, aby sa uplatnili závery prijaté v decembri 2021.

Hlavným cieľom ILO stratégie celoživotného vzdelávania je umožniť rozvoj odolných systémov založených na sociálnom dialógu, ktorý poskytuje inkluzívny prístup k rozvoju vysokokvalitných zručností a príležitostí na celoživotné vzdelávanie pre všetkých. Stratégia súčasne cieli aj na podporu ľudského rozvoja, slobodný výber zamestnania a dôstojnú prácu pre všetkých.

V rámci implementácie Stratégie vytvorila ILO podporný nástroj – Platformu ILO na zdieľanie zručností a celoživotného vzdelávania. Cieľom platformy je sprístupnenie znalostí za účelom posilnenia systémov celoživotného vzdelávania zdieľaním prístupov, znalostí a skúseností.

Štandardy pre učňovské vzdelávanie a prípravu

Počas konferencie zasadal aj výbor pre stanovovanie noriem pre učňovskú prípravu. Vypracoval Odporúčanie týkajúce sa kvalitnej učňovskej prípravy, ktoré následne Medzinárodná konferencia práce schválila.

„Cieľom nových pracovných štandardov je podporovať možnosti pre ľudí všetkých vekových kategórií neustále získavať zručnosti, rekvalifikovať sa a zvyšovať si kvalifikáciu na rýchlo sa meniacom trhu práce. Poskytuje jasnú definíciu učňovského vzdelávania a prípravy, špecifikuje štandardy pre kvalitné učňovské vzdelávanie a prípravu vrátane práv a ochrany pre učňov,“ priblížil zástupca APZD Jozef Kvoriak.
Scroll top