Ako sa stať členom?

Ministerstvo práce uzatvorilo Rámcovú dohodu o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá od 1. júla 2023 umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli aj naďalej poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla svojho zamestnávateľa.

Pri výkone telepráce v rozsahu 25 percent a viac je podľa základného pravidla určené, že zamestnanec je poistený v štáte svojho bydliska. Nová rámcová dohoda však umožňuje požiadať o výnimku z uplatňovania právnych predpisov sociálneho zabezpečenia.

Výnimka sa týka zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu v mieste svojho bydliska v rozsahu menej ako 50 percent celkového pracovného času a ich zamestnávateľ má sídlo alebo miesto podnikania v inom signatárskom štáte. V takom prípade zamestnanec môže byť poistený v štáte podľa sídla zamestnávateľa.

Ako si uplatniť výnimku?

Dôležitou podmienkou pre uplatnenie tejto výnimky je podanie žiadosti v krajine zamestnávateľa. O výnimku musí požiadať zamestnanec.

Pokiaľ je sídlo vašej firmy napríklad na Slovensku a váš zamestnanec, vykonávajúci teleprácu z inej signatárskej krajiny, si praje naďalej podliehať slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, podá žiadosť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí, Špitálska 4-8, 816 43 Bratislava alebo na email vynimky@employment.gov.sk.

Ktoré krajiny sa zapojili do dohody?

Dohodu k 1. júlu podpísalo 18 európskych štátov. Ide o Slovensko, Rakúsko, Českú republiku, Poľsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Belgicko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko a Maltu.

Na koho sa rámcová dohoda nevzťahuje?

Rámcová dohoda sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby. Rovnako sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú ďalšiu závislú činnosť v inom štáte alebo zamestnancov, ktorých práca nezahŕňa teleprácu.

Iba odvody, nie dane 

Výnimka sa týka len sociálneho zabezpečenia pri cezhraničnej telepráci. To znamená, že sa nevzťahuje na dane z príjmu. Na dane sa uplatňujú iné pravidlá, ktoré sú spravidla dohodnuté v bilaterálnych zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia medzi krajinami.

Scroll top