Ako sa stať členom?

Stratégia rieši tri kľúčové, na seba nadväzujúce oblasti:

    1. Zabezpečiť predvídateľné financovanie do kvalitného systému, ktorý umožní výskumníkom a inovátorom sústrediť sa na perspektívne projekty.
    2. Rozvoj, lákanie a udržanie talentov zo Slovenska aj zahraničia.
    3. Návrh nástrojov ako uprednostniť oblasti výskumu, vývoja a inovácií, v ktorých má Slovensko ambíciu a potenciál excelovať.

Súčasťou Národnej stratégie je Akčný plán s 91 konkrétnymi opatreniami, ktorý sa už sčasti napĺňa. V súčasnosti prebieha revízia verejných výdavkov a systému na vedu a výskum. Mal by sa znížiť počet agentúr, ktoré sa vede venujú, čo zníži aj administratívu a byrokraciu. Výzvy na projekty budú hodnotiť aj zahraniční hodnotitelia, čo zvýši kvalitu posudzovania. Cieľom opatrení je výrazné zjednodušenie štátnej podpory vedcov a inovátorov.

Na výskum, vývoj a inovácie pôjde viac peňazí a financovanie bude predvídateľné vďaka novému efektívnemu systému. Do roku 2030 sa budú výdavky na tieto oblasti postupne navyšovať na úroveň 1 miliardy EUR  zo štátneho rozpočtu, čo spolu so súkromnými investíciami znamená výdavky na úrovni 2 % HDP. Cieľom je zvýšiť výdavky štátu a mobilizovať investície zo súkromného sektora. Očakáva sa, že tieto investície sa v dlhodobom horizonte vrátia viac ako dvojnásobne.

Scroll top