Ako sa stať členom?

Po ukončení trojstranných rokovaní v decembri minulého roka schválil v polovici marca návrh aj Európsky parlament a očakáva sa, že Rada EÚ ho oficiálne prijme v polovici apríla. Krátko potom bude revidovaná smernica publikovaná v Úradnom vestníku EÚ a stane sa oficiálnym právnym predpisom aj na území Slovenska. „Implementácia tých požiadaviek, ktoré táto smernica zavedie, bude pre mnohých veľkou výzvou – od developerov a správcov budov, cez ich užívateľov až po operátorov nabíjacích služieb a hasičov,“ tvrdí riaditeľ SEVA Patrik Križanský, no zároveň poukazuje na to, že budovy sú zodpovedné až za 36 % celkových emisií CO2 a potenciál na ich zníženie je preto naozaj veľký. Na výstavbu a prevádzku budov sa v Únii spotrebuje až 40 % celkovej konečnej energie. Aj preto komisia považuje opatrenia v sektore budov za také dôležité.

Čo s tým však má elektromobilita a ako môže prispieť k zníženiu emisií budov? „Integrácia nabíjacích staníc do budov nielenže podporuje prechod na elektromobilitu, ale v spojení s inteligentnými energetickými systémami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie môže výrazne prispieť k celkovej energetickej efektívnosti budov. To je krok smerom k zníženiu emisií CO2 a k dosiahnutiu cieľov uhlíkovej neutrality,“ vysvetľuje Križanský a dodáva: „Aby SEVA tomuto procesu pomohla, vyvíja už od minulého roka viacero aktivít, medzi ktoré patrí napríklad dnes zverejnený manuál a podcast, ale aj aktivity pracovnej skupiny zameranej na Protipožiarnu bezpečnosť v súvislosti s parkovaním a nabíjaním elektromobilov v budovách.“

Manuál NABÍJACIA INFRAŠTRUKTÚRA V REZIDENČNÝCH BUDOVÁCH pripravila SEVA v spolupráci s viacerými svojimi členmi a sumarizuje v ňom možnosti pre individuálnu výstavbu nabíjacích staníc v spoločných priestoroch bytového domu. Záujemcovia môžu získať prehľad o možnostiach pre takúto individuálnu výstavbu nabíjačky, ale aj praktické rady pre komunikáciu so správcom, spoluvlastníkmi či susedmi. V rôznych modelových situáciách odporúča správny postup, skúma možnosti financovania a kroky, ktoré každého takéhoto záujemcu čakajú na ceste k zriadeniu nabíjacej stanice. Manuál je k dispozícii bezplatne na stiahnutie na webstránke SEVA.

Podobnú tému, avšak tentoraz so zameraním na výstavbu nabíjacej infraštruktúry v bytovom dome naraz pre viacero záujemcov, rozoberá riaditeľ SEVA Patrik Križanský so svojim hosťom aj v najnovšej epizóde podcastu SEVA NA PLNÝ PRÚD. Tomáš Čorej zo spoločnosti EMEO predstavil nielen inovácie a riešenia v tejto oblasti, ale priblížil aj praktické skúsenosti s presviedčaním a vysvetľovaním elektromobility ľuďom, ktorí sú častokrát zasiahnutý hoaxami a mýtmi.

Aké zmeny EPBD prinesie?

Novelizovaná smernica EPBD sprísňuje požiadavky predchádzajúcej verzie a je zároveň prísnejšia aj ako slovenský zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Nové požiadavky preto budú musieť byť najskôr implementované do slovenského právneho systému, na čo máme 24 mesiacov od schválenia Radou EÚ.

Nové alebo významne obnovované nebytové budovy s viac ako piatimi parkovacími miestami musia mať zabezpečenú inštaláciu aspoň jednej nabíjacej stanice pre každých päť parkovacích miest (1/5) a vybudovanú predprípravu pre budúcu inštaláciu nabíjacej infraštruktúry (dimenzovaná predkabeláž) pre aspoň 50 % parkovacích miest (podľa slovenského zákona č. 555/2005 Z. z. sú požiadavky rovnaké, avšak týkajú sa nebytových budov s viac ako desiatimi parkovacími miestami). Pre administratívne budovy s viac ako piatimi parkovacími miestami sa vyžaduje inštalácia aspoň jednej nabíjacej stanice na každé dve parkovacie miesta (1/2).

V prípade existujúcich nebytových budov s viac ako dvadsiatimi parkovacími miestami musia členské štáty do 1. januára 2027 zabezpečiť inštaláciu aspoň jednej nabíjacej stanice na každých desať parkovacích miest (1/10) alebo predprípravu pre aspoň 50 % parkovacích miest (podľa slovenského zákona sa dnes vyžaduje predpríprava na vybudovanie jedného nabíjacieho bodu na každých päť parkovacích miest pre budovy s parkoviskom vo vnútri budovy alebo v jej bezprostrednom susedstve).

Pre nové a významne obnovované bytové budovy s viac ako tromi parkovacími miestami sa musí zabezpečiť inštalácia aspoň jednej nabíjacej stanice pre nové bytové budovy a dimenzovaná predkabeláž pre aspoň 50 % parkovacích miest spolu s dimenzovaným vedením pre nabíjacie stanice elektrických vozidiel (podľa slovenského zákona musí byť predpríprava vybudovaná pre každé parkovacie miesto pri projektoch s viac ako desiatimi parkovacími miestami, ak bola žiadosť o stavebné povolenie podaná po dátume 10. marca 2021).

Zároveň majú podľa Smernice členské štáty prijať opatrenia na zjednodušenie, racionalizáciu a urýchlenie procesu inštalácie nabíjacích bodov v nových a existujúcich, bytových aj nebytových budovách. Takisto majú odstrániť bariéry brániace inštalácii nabíjacích bodov v obytných budovách s parkovacími miestami, najmä potrebu získať súhlas od vlastníka alebo spoluvlastníkov na súkromný nabíjací bod pre vlastné použitie. Zamietnuť žiadosť nájomníkov alebo spoluvlastníkov o povolenie inštalovať nabíjaciu stanicu na parkovacom mieste by malo byť možné len na základe vážnych a legitímnych dôvodov (right to plug). Dokument neuvádza žiadny povinný časový limit pre schvaľovacie postupy.

Tieto požiadavky predstavujú významnú zmenu v porovnaní s pôvodne uvedenými pravidlami a zameriavajú sa na zvýšenie dostupnosti nabíjacej infraštruktúry v budovách, podporu flexibility elektrickej siete prostredníctvom inteligentného a obojsmerného nabíjania a riešenie požiarnej prevencie v budovách vybavených batériovými úložiskami a/alebo nabíjacou infraštruktúrou.

Scroll top