Ako sa stať členom?

Čo Vás viedlo k založeniu Asociácie železničných dopravcov SR?

To, že štát a jeho zodpovedné organizácie absolútne neriešili prevádzkyschopnosť a konkurencieschopnosť železníc. Nečinnosť zodpovedných orgánov priamo ohrozovala a ešte stále ohrozuje naše podnikanie.

Inšpirujete sa pri vedení asociácie krokmi podobného zväzu v zahraničí?

Áno, hoci osobitne náš typ asociácie je zriaďovaný v každom z okolitých štátov na inom právnom a organizačnom základe. Niekde jeho existencia dokonca vyplýva priamo zo zákona. Priamou inšpiráciou pre vznik AROSu bol vznik a fungovanie českého ŽESNADu. Hoci tu treba s ľútosťou konštatovať, že kým v Česku kolegovia riešia odbornú stránku dopravnej politiky, u nás sme mentálne o poschodie nižšie a snažíme sa vôbec vzbudiť záujem o dopravnú politiku.

Čo Vás najviac trápi vo Vašom sektore?

Hospodárskej politike na Slovensku chýbajú základy. Nemôžete postaviť dobrý dom bez pevných základov. Chýba absolútne základný dokument, či aspoň celospoločenská zhoda na zásadách hospodárskej politiky štátu, o jej smerovaní a zdrojoch (finančných, ľudských, materiálnych).

V doprave nie je stanovená relevantná dopravná politika a z nej vyplývajúce spoločenské preferencie a hospodársky plán ich realizácie. Doprava je (tak ako aj mnoho iných odvetví) postihnutá neprehľadným viaczdrojovým financovaním, skrytými úľavami a z toho vyplývajúcou deformáciou trhu.

Nie je logické, aby železničná doprava, ktorá má v porovnaní s kamiónovou dopravou 7-krát nižšiu jednotkovú spotrebu a zároveň aj nižšiu cenu za prepravený kilometer, bola na konci dňa pre zákazníka drahšia. Systém je pokrivený a bez hĺbkovej reformy dopravnej politiky sa z neho nedostaneme. Železničné mýto je predmetom každoročnej politickej licitácie, jeho cena nie je pevná, mení sa často zo dňa na deň, bez varovania. Železniční dopravcovia to zákazníkom často nevedia zohľadniť, a tak Slovensko prichádza o významnú časť dopravného trhu.

Aká je situácia v dnes tak sledovanej oblasti elektriny?

V oblasti elektrickej energie železnice ešte stále na odpočet spotreby elektriny nepoužívajú fakturačné meradlá, ale rozpočítavajú spotrebu medzi všetkých dopravcov, podobne ako v záhradkárskej osade. Železnice platia ekologickú daň! Súčasťou ceny EE je TPS (tarifa za prevádzkovanie systému), ktorej významnou časťou je poplatok za udržateľné zdroje energie. Železnice ako najekologickejší mód dopravy platia ekologickú daň! Vlaky pri brzdení vedia vyrábať (!) elektrickú energiu. ŽSR nie sú schopné ju prijať a ani vyúčtovať. Jedná sa pritom o úsporu 10-20 % energetických nákladov v železničnej doprave.

ŽSR nakupujú elektrickú energiu na spotovom trhu. Dopravcovia sa tak až po skončení príslušného mesiaca dozvedia, za akú cenu vlastne jazdili.

Čo sa týka infraštruktúry, v oblasti bežnej prevádzkovej siete tratí nás trápi katastrofálny, ba až život ohrozujúci stav, zanedbaná údržba, prezamestnanosť, chýbajúca automatizácia, ale aj nízka traťová rýchlosť väčšiny siete. Železnica je neatraktívna. Na tratiach, na ktorých prebehla celková rekonštrukcia, sa znižuje prevádzková kapacita, teda na trať sa zmestí menej vlakov ako pred rekonštrukciou.

Ako tieto problémy vnímajú samotní dopravcovia, ktorých zastupujete?

V lepšom prípade obchádzajú Slovensko, v horšom prípade prichádzajú o prepravy v prospech cestnej dopravy – pribúdajú kamióny.

Aké aktivity v súčasnosti zamýšľate/podnikáte, ktoré majú za cieľ zlepšiť stav, na ktorý poukazujete?

Snažíme sa vzbudiť záujem verejnosti a predstaviteľov politickej moci o systémové riešenie dopravnej politiky štátu.

Ako sa Vašim členským firmám podniká na Slovensku oproti zahraničiu, keď porovnáte hlavné rozdiely?

Všetci naši členovia podnikajú aj v zahraničí a tak vieme posúdiť, že na Slovensku podnikáme len preto, že sme sa tu narodili a máme tu prirodzené zázemie. Vidíme pritom, že v zahraničí je nižšie daňovo-odvodové zaťaženie. Prípadne tam kde je vyššie ako u nás, tak sú tam získané verejné zdroje využívané oveľa efektívnejšie. Bežne je zadefinovaná, ale aj realizovaná reálna dopravná politika v súlade s hospodárskou politikou štátu. Orgány zahraničnej štátnej správy robia všetko pre podporu schválenej hospodárskej politiky, teda zákonodarnú činnosť, investičnú činnosť, finančnú podporu opatrení smerujúcich k jej naplneniu. Nehovoriac už o tom, že podnikateľské prostredie je tam stabilné a predvídateľné a stav infraštruktúry sa každým rokom zlepšuje, u nás sa zhoršuje.

Ako vnímate Vašu spoluprácu s APZD?

Oceňujem mladícky drajv APZD, podporený ale vysoko profesionálnym prístupom. APZD vníma problémy a spôsob ich riešenia podobne ako AROS, teda že chyby sú v systéme a opraviť treba najmä systém. Asociácia pracuje na základe všeobecného medzirezortného konsenzu všetkých členských zväzov.

Čím trávite čas, keď nepracujete? Nájdete si čas na koníčky? 

Rád sa venujem hudbe. Som nadšený amatérsky hudobník (o čo menej kvalitný, o to viac nadšený). Mám rád cestovanie a rád spomínam na Camino de Santiago, trek v Himalájach, či na pobyt v buddhistickom kláštore. Rád by som si niekedy zase zahral ľadový hokej na zamrznutom jazere.

Scroll top