Ako sa stať členom?

Hoci všetky členské štáty Európskej únie majú programy, ktoré integrujú vzdelávanie na pracovisku, ich rozsah, popularita a výsledky sa značne líšia. Neexistuje jednotný model praktického odborného vzdelávania v podnikovom prostredí a tento typ vzdelávania rozhodne nie je hlavným modelom odborného vzdelávania a prípravy vo väčšine členských štátov.

Časom sa ukázalo, že podnikové stáže majú veľmi pozitívny vplyv na zamestnanosť mladých ľudí. V niektorých európskych krajinách sú dokonca hlavným dôvodom nízkej miery nezamestnanosti mladej generácie. Jeho slovenský variant v podobe duálneho vzdelávania dnes pomáha kreovať aj inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra (NVC).

V súčasnosti môžu na Slovensku používať označenie NVC iba dve inštitúcie, ktoré spĺňajú prísne kritéria:

  • Duálna akadémia, z.z.p.o. – NVC pre automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechniku a automatizáciu
  • Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. – NVC pre oblasť strojárstva, elektrotechniky a automobilového priemyslu

Zapojiť firmy

Inštitút NVC sa inšpiroval v zahraničí, najmä v nemeckých hovoriacich krajinách. Vznikli ako jednotiaci prvok medzi školou a firmou a na  podporu duálneho vzdelávania aj pre malé a stredné firmy či živnostníkov, ktoré nemajú priestor pre vlastné aktivity v rámci duálneho vzdelávania,“ hovorí Andrej Hutta, predseda rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP). „Nejde pri tom iba o vyplnenie technologickej medzery ale aj podporu v podobe skúsenosti pri práci s deťmi a mládežou. Vytvára tak skutočne most medzi školským a firemným prostredím.

NVC predstavuje značku kvality pre zamestnávateľov podieľajúcich sa na vzdelávaní detí a dospelých. Inštitúcia, ktorá takéto označenie získa, reprezentuje konkrétny sektor hospodárstva. Dá sa povedať, že sa stane výkladnou skriňou daného sektora. Svojim inovatívnym zmýšľaním rešpektujúcim potreby trhu práce a 4. priemyselnú revolúciu (Priemysel 4.0) zabezpečuje celospoločenský prínos pre mladých ľudí, ako aj dlhoročným zamestnancom snažiacim sa posunúť na vyššiu úroveň.

Medzi hlavné výhody pre držiteľov štatútu NVC malo byť práve právo používať označenie NVC „Nadpodnikové vzdelávacie centrum“, ktoré má zvyšovať dôveryhodnosť a prestíž vzdelávacej inštitúcie a jej vnímania ako odborného lídra vo svojom odvetví a to práve na základe splnenia prísnych kritérií potrebných pre získanie tohto označenia. Má byť značkou kvality reprezentujúcou konkrétne odvetvie hospodárstva.

Hoci označenie NVC majú v súčasnosti iba dve inštitúcie, existuje však efektívny priestor pre 10-15 ďalších. V súčasnej dobe sa o vlastné NVC usilujú napríklad aj stavovské a profesijné organizácie vodárov, poľnohospodárov a stavebníkov.

Nezáujem štátu

Nové koncepty v strategickej vzdelávacej infraštruktúre obvykle patria k bodom, na ktoré sa sústreďuje pozornosť štátnych vzdelávacích inštitúcií. Smeruje do nich rozsiahla pomoc, ktorá umožňuje rozvinúť spoluprácu medzi spoločnosťami a školami aj tam, kde na to neexistujú dostatočné kapacity firiem. Slovensko však v tomto smere nejde príkladom.

Firmy sa dávajú dokopy a usilujú sa získať pre svoje odvetvie aspoň jedno NVC, avšak musia do toho alokovať podstatne viac zdrojov, než je v zahraničí bežné. Štátna pomoc sa v tomto smere obmedzuje na povzbudivé slová. Veríme, že okrem symbolického zavedenia inštitucionálneho pojmu sa Nadpodnikovým vzdelávacím centrám dostane pilotnej podpory a neskôr systémového financovania,“ hovorí Hutta.

Napriek jeho veľkému významu NVC ako inštitútu v rámci OVP nie je žiadnou formou podporovaný štátom, či už finančnými alebo kompetenčnými stimulmi ako súčasť akčného plánu v školstve a politike zamestnanosti, no súčasne absentuje i komunikácia a osveta medzi dotknutými podnikmi, ktorá by zviditeľnila značku, význam a praktickú využiteľnosť NVC,“ dopĺňa Renáta Valeková, predsedníčka Duálnej akadémie.

Duálna akadémia ako držiteľ štatútu NVC upozorňuje na pozitívne príklady zo zahraničia, ktorými by sme sa mohli inšpirovať tzv. „kompetenčnými centrami“ v Nemecku (nemecká obdoba NVC), ktoré sú financované na 75 % z verejných zdrojov, čo zabezpečuje udržateľnosť konceptu.

Otázka dnes znie, ako môžeme zabezpečiť, aby boli tieto vzdelávacie iniciatívy udržateľné, ale zároveň aby sa neustále vyvíjali a rozširovali tak, aby slúžili reálnym potrebám všetkých zúčastnených a spoločnosti ako celku?

Odpoveď tkvie v spoločnom úsilí vlády nastaviť jasné pravidlá zriaďovania a udržateľného prevádzkovania NVC, ako aj využívania priamych i nepriamych benefitov vyplývajúcich z prísneho, náročného a nákladného získania a udržiavania štatútu NVC. Len takto sa povýši jeho prestíž, potvrdí jeho význam a podporí ochota inovovať a prispôsobovať sa meniacej situácii vo vzdelávaní,“ hovorí Valeková.

Početné výhody

Koncept NVC podporuje vzdelávanie v nasledovných oblastiach:

  • praktické vyučovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania,
  • profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov,
  • odborná príprava inštruktorov a hlavných inštruktorov,
  • spolupráca s vysokými školami na rozvoji odborného vzdelávania a prípravy.

Zároveň ponúka vzdelávacie programy ostatným zamestnávateľom, podporuje medzitrh práce v podobe špeciálnych vzdelávacích programov a tiež aktívne dopĺňa ponuku vzdelávania dospelých o relevantné mikrokvalifikácie a profesijné vzdelávanie.

Ako sa stať zamestnávateľom s označením NVC

Udeľovanie označenia NVC v plnej miere koordinujú stavovské a profesijné organizácie, medzi ktoré patrí aj Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. Sprevádzame zamestnávateľov celým procesom podania žiadosti a zároveň poskytujeme súčinnosť pri napĺňaní cieľov uvedených v stratégii NVC. Ide predovšetkým o aktivity firiem smerované k podpore formálneho, ale aj neformálneho vzdelávania.

Scroll top