Ako sa stať členom?

Príspevok je určený na nákup strojov, prístrojov, výrobných zariadení či zariadení na poskytovanie služieb a technologických celkov.

Ide o počiatočnú investíciu pod ktorou sa rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:

  • založenia novej prevádzkarne,
  • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali,
  • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.

Podporený projekt musí priniesť inováciu vyrábaného produktu alebo celého produkčného procesu v rámci týchto domén:

  • dopravné prostriedky pre 21. storočie,
  • priemysel pre 21. storočie,
  • zdravé potraviny a životné prostredie,
  • alebo na ne nadväzujúce odvetvia priemyselnej výroby.

Príspevok je určený podnikateľom, ktorí plánujú realizovať svoje projekty na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Minimálna výška príspevku je 200 tisíc eur, maximálne však 5 miliónov eur. Intenzita pomoci je v rozsahu 30 – 70 % z oprávnených výdavkov projektu, pričom závisí od miesta realizácie a veľkosti podniku žiadateľa. Rozhodujúce je pritom miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Výzva Ministerstva hospodárstva SR na podporu inovácií a nákup technológií je vyhlásená ako uzavretá. Celkovo je na ňu vyčlenených 15 miliónov eur. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu podniky predkladať plne elektronicky, vrátane jednotlivých príloh, najneskôr do 30. decembra 2022. Obstaraná technológia musí byť prevádzkyschopná najneskôr do 31. decembra 2023.

Podnikateľom zaujímajúcim sa o bezplatnú pomoc s posúdením zámeru odporúčame vyplniť jednoduchý formulár na www.nebotra.com/zamer. Zamestnanci našej členskej firmy nebotra consulting s.r.o. všetkých záujemcov radi skontaktujú a prejdú si s nimi možnosti získania príspevku.

Prehľadný rozbor výzvy si stiahnete kliknutím na odkaz nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top