Ako sa stať členom?

Cieľom analýzy je nájsť v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa inovatívne prvky, ktoré zavádzajú nové, či určitým spôsobom vylepšujú doteraz využívané procesy, benefity a služby na podnikovej úrovni.

Štúdia je rozdelená do dvoch častí. Prvá sa zameriava na analýzu vybraných podnikových kolektívnych zmlúv, druhá analyzuje kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vo vybraných odvetviach národného hospodárstva.

Výsledkom postupného rozboru vybraných podnikových kolektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, za účelom získania relevantných ucelených informácií o inovatívnych náležitostiach zmlúv je konštatovanie, že významné prvky, ktoré by boli prelomové, resp. inovatívne sa v analyzovaných zmluvách nenachádzali. Napriek tomu neboli jednotvárne. Analýza ukázala, že mnohé obsahovali nadštandardné ustanovenia týkajúce sa rôznych finančných a nefinančných benefitov.

Scroll top