Ako sa stať členom?

Daňovo-odvodové zaťaženie predovšetkým práce a príjmov, spolu s administratívnymi zásahmi, v uplynulých rokoch výrazne obmedzili našu konkurencieschopnosť. Vznikla tak otázka, do akej miery je ešte pozícia priemyselnej výroby v SR udržateľná a aké sú možnosti jej vylepšenia.

V tomto materiáli preto popisujeme špecifiká daňovo-odvetvového systému v SR, posudzujeme vývoj a nastavenie parametrov zaťaženia v medzinárodnom porovnaní a hodnotíme dopady zmien daní a odvodov na malé, stredné a veľké priemyselné podniky. Pozornosť venujeme hlavne zdaneniu príjmov a sociálnym odvodom, keďže tie tvoria podstatnú časť daňovo-odvodovej záťaže.

Popri analytickej časti má dokument aj návrhovú časť. Obsahuje súbor sformulovaných odporúčaní pre politiku štátu. Nejde pritom o jedno „silné“ radikálne opatrenie, ale súbor malých opatrení a princípov. Tieto jemné korekcie v súhrne dokážu zmierniť problém, ktorý spôsobuje daňovo-odvodové zaťaženie pre konkurencieschopnosť v priemysle. Odporúčania smerujú najmä k odsúvaniu daňovo-odvodovej záťaže z práce na iné predmety zdanenia, podpore obnovenia rastu produktivity a poskytnutiu vyššej hodnoty za vybrané peniaze.

Scroll top