Ako sa stať členom?

Kontakt

Ing. Slávka Štefancová
Ing. Slávka Štefancová
generálna sekretárka ZHŤPG
+421 905 577 327

ZHŤPG združuje členské organizácie z oblasti výroby železa a ocele, neželezných kovov, hutníckej druhovýroby, uhoľného priemyslu, rudného a nerudného baníctva, magnezitového priemyslu a geológie Slovenska, ako aj vzdelávacích inštitúcií a profesijných organizácií.

Poslaním zväzu je vytvárať objektívne podmienky pre dynamický rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít na ochranu a presadzovanie záujmov členov a tiež predkladať stanoviská k závažným ekonomicko-sociálnym a právnym otázkam, presadzovať záujmy členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a odborovými orgánmi o otázkach hospodárskej a sociálnej politiky, otázkach kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Zväz poskytuje servis, poradenstvo a informácie členským organizáciám, podporuje vzdelávanie a propagáciu členských organizácií.

Scroll top