Ako sa stať členom?

Kontakt

Marcel Královič
Marcel Královič
viceprezident SEA
+421 911 999 891

Slovenská elektromechanická asociácia, ktorá vystupuje pod skratkou ,,SEA” vznikla v roku 2010. Ide o profesné združenie, ktoré reprezentuje, podporuje a presadzuje spoločné záujmy svojich členov pôsobiacich v oblasti elektrotechniky a elektromechaniky.

SEA spolupracuje s partnerskými zamestnávateľskými zväzmi, zastupuje svojich členov a obhajuje ich záujmy v relevantných národných i nadnárodných orgánoch. Prispieva k formovaniu sociálneho dialógu so zástupcami zamestnancov a angažuje sa aj na poli kolektívneho vyjednávania v mene svojich členov. Vedie dialóg s relevantnými stakeholdrami na úrovni štátnej a miestnej samosprávy ako aj inými profesijnými zväzmi a inštitúciami, s cieľom formovania a rozvoja priaznivého podnikateľského prostredia a pomáha presadzovať podnikateľské záujmy svojich členov. Informuje nielen o predkladaných legislatívnych zámeroch, ale aj nových technológiách, inováciách alebo výrobných procesoch v oblasti elektrotechniky či spotrebnej elektroniky.

Asociácia je prizývaná ako odborný partner na rozličné odborné podujatia a konferencie a je tiež členom rôznych pracovných skupín alebo komisií. Dôležitou oblasťou aktivít SEA je aj príprava odborných stanovísk alebo pripomienkovanie strategických materiálov. Naši členovia sú aktívni aj v zvyšovaní úrovne vzdelávania a zručností u študentov stredných a vysokých škôl.

Hlavnými orgánmi SEA sú Valné zhromaždenie, v ktorom sú zastúpení jednotliví zástupcovia členov, Prezident, Hlavný vyjednávač a Sekretariát. Členom SEA sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti vytvára pracovné miesta v oblasti elektrotechniky, alebo príbuzných a nadväzujúcich činností. Členstvo v SEA je dobrovoľné.

Scroll top