Ako sa stať členom?

V súčasnosti má na Slovensku modernizácia spracovania odpadu značný deficit. V porovnaní s vyspelými štátmi EÚ významne zaostávame v recyklácii, v spracovaní reziduálneho, ale aj nebezpečného odpadu. Napriek tomu, že máme implementovanú európsku legislatívu, nedarí sa nám budovať modernú infraštruktúru. V dôsledku toho takmer polovica ročnej produkcie odpadu prúdi na skládky odpadov. Tento fakt sa významne dotýka nielen komunálneho, ale aj priemyselného odpadu.

APZD získava v ZOP silného partnera, s ktorým chceme spolupracovať na riešení problémov a výziev v sektore odpadového hospodárstva. Veríme, že sa nám spoločne podarí podporiť zmeny v praxi, ktoré budú viesť k zavedeniu reálneho obehového hospodárstva v oblasti odpadov a tým aj k trvalo udržateľnému rozvoju slovenského priemyslu.

„APZD sa rozrastá o ďalšieho významného člena. Máme z toho radosť, keďže odpadové hospodárstvo je neoddeliteľnou súčasťou priemyselných činností a musíme mu venovať dostatočnú pozornosť a podporu. Spoločne budeme prinášať a presadzovať riešenia, ktoré zvýšia efektivitu a udržateľnosť priemyselných činností,“ uviedol po podpise prístupovej zmluvy generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

A. Lasz zároveň zdôraznil, že situácia v odpadovom hospodárstve sa zhoršuje. Kým pred niekoľkými rokmi sme vedeli jedno auto zrecyklovať tak, že nám z neho zostalo 170 gramov nezhodnotiteľného odpadu, dnes sme na 17 kilogramoch. Vrátili sme sa tým do roku 1995. Nie je to preto, že by sme vyrábali väčšie autá. Je to odrazom rozpadu systému odpadového hospodárstva, chýbajúcich technológií a straty spracovateľských kapacít.

„Členstvom v APZD posilňujeme naše vzťahy s priemyselnými a dopravnými zväzmi, vzájomnú výmenu názorov a skúseností z praxe. Chceme koordinovať naše aktivity a odborne formovať legislatívu zameranú na rozumné a efektívne nakladanie s odpadmi. Veľké rezervy máme v energetickom zhodnocovaní odpadov. Problémom je aj nebezpečný odpad a likvidácia starých environmentálnych záťaží. Chýba nám transparentná legislatíva a funkčný informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý by bol pred spustením do prevádzky poskytnutý firmám na otestovanie,“ vyzdvihol význam členstva v APZD generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec.
Scroll top