Ako sa stať členom?

Cieľom materiálu je priniesť čo najdôveryhodnejší prehľad medzier v chýbajúcich zručnostiach a vo vzdelávaní zamestnancov. Za týmto účelom analyzuje a vyhodnocuje online dotazníkový prieskum o vplyve štrukturálnych zmien na trhu práce na zamestnanosť a zručnosti. Prvá časť dotazníkového prieskumu bola zameraná na vzdelávanie zamestnancov. Druhá časť dotazníka cielila na kľúčové zamestnania a vznik nových zamestnaní u zamestnávateľov.

Analýza ukázala, že pre takmer 63 % zamestnávateľov v SR je vzdelávanie zamestnancov mimoriadne dôležitou problematikou. Na riešenie problémov so vzdelávaním zamestnancov by privítali dotáciu pre zamestnávateľov vo forme štátnej pomoci na vzdelávanie zamestnancov, daňový odpočet, resp. daňovú úľavu alebo superodpočet nákladov. Podľa analýzy uchádzači o zamestnanie najviac disponujú zručnosťami z kategórie ostatné organizačné a koordinačné činnosti. Naopak, najmenej disponujú zručnosťami meranie, skúšanie, testovanie, pritom až 86,5 % zamestnávateľov očakáva nárast dôležitosti práve týchto zručností do roku 2030.

Profesie zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci sa ukázali ako najviac ohrozené z hľadiska disponibility kľúčových zručností uchádzačmi o zamestnanie. Najvyššie rastové tendencie v počte zamestnancov do roku 2025 má podskupina zamestnaní analytici v oblasti riadenia a organizácie práce. Viac ako 42 % zamestnávateľov očakáva do roku 2030 vznik nových, zatiaľ neexistujúcich zamestnaní uvedených v materiáli. Analýza záverom dokumentuje, že firmy pociťujú nedostatočné fungovanie vzdelávacieho systému, vyjadrujú nespokojnosť s pripravenosťou uchádzačov o zamestnanie a žiadajú efektívnejšie prispôsobenie vzdelávacích odborov meniacim sa podmienkam na trhu práce.

Scroll top