Ako sa stať členom?

Potreba odborného vzdelávania v tomto priemyselnom segmente pretrvá, pokiaľ bude nutné zabezpečiť ťažbu nerastov/surovín pre fungujúci ťažobný priemysel.

Spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a odvetvovými subjektmi je nevyhnutná pre zabezpečenie relevancie vzdelávania a výskumu v oblasti ťažobného priemyslu. Takáto spolupráca zabezpečuje, že výskum a vzdelávanie sú v súlade s aktuálnymi potrebami priemyslu.

Dokument bude slúžiť pri príprave návrhov konkrétnych legislatívnych opatrení zameraných na zmeny na trhu práce v sektore ťažby a úpravy surovín a geológie v dôsledku pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy. Následne návrhy týchto opatrení budú predmetom ďalších diskusií medzi sociálnymi partnermi.

Scroll top