Ako sa stať členom?

Prvú výzvu na čerpanie prostriedkov z plánu obnovy MH zrušilo ešte pred jej začiatkom. Teraz vyhlásilo výzvu totožnú s jednou časťou tej predchádzajúcej. SBA však upozorňuje, že v utorok 6.12.2022 schválená novela zákona č. 251 (Zákon o energetike) v kombinácii s historicky nastavenom spôsobe cenovej regulácie zapríčiní, že ostane len veľmi málo bioplynových staníc, ktoré by sa do tejto výzvy mohli zapojiť. Pri neznámych parametroch 2. časti výzvy, zameranej na transformáciu na biometán, je ťažké rozhodnúť sa, do ktorej časti sa má výrobca zapojiť, keďže si s nich môže vybrať iba jednu.

Pri prebiehajúcej výzve je určená výška prostriedkov pre jeden projekt na 1 milión eur, pričom intenzita pomoci, je v bratislavskom kraji maximálne 45%, v ostatných krajoch maximálne 60%. V praxi to znamená, že ak sa chcú už teraz zadlžené a utlmené bioplynové stanice modernizovať, musia si nabrať ďalšie úvery, ktoré im banka po schválení zákona v žiadnom prípade neposkytne, keďže nevedia preukázať ani malú ziskovosť. Navyše veľa z nich spĺňa definíciu podniku v ťažkostiach, čo ich priamo vylučuje z výzvy ”, poukazuje Ing. Vladimír Šošovička, predseda SBA.

 Z údajov SBA vyplýva, že 51% dotknutých bioplynových staníc plánuje znížiť svoju výrobu na polovičný alebo nižší výkon. Ďalších 26% uvažuje o zakonzervovaní bioplynovej stanice, čo je de facto núdzové zastavenie výroby a 23% uvádza, že svoje prevádzky ukončí už natrvalo. V súčasnej situácii je ohrozených približne 200 pracovných miest, vynímajúc dodávateľský reťazec, do ktorého sa radia slovenské družstvá a farmy zamerané na výrobu lokálnych živočíšnych a rastlinných produktov. Tu by mohol byť dopad násobne vyšší. Bioplynové stanice aktívne prispievajú k dosiahnutiu klimatických cieľov EÚ a plneniu záväzkov voči našej planéte. Likvidácia bioplynového sektoru ohrozí plnenie týchto záväzkov.

Aj keď je výzva Ministerstva hospodárstva vítaným signálom o snahu rozvíjať dlhodobo zanedbávaný sektor, pre bioplynové stanice je životne dôležité, aby ministerstvo zosúladilo kroky s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a nastavilo aktuálnu nevyhovujúcu legislatívu a nízke výkupné ceny spôsobom, ktorý bude podporovať zapojenie do týchto výziev. Náklady na palivo pre bioplynové stanice sa nemôžu porovnávať s nákladmi iných zdrojov obnoviteľnej energie (solárne, vodné, veterné elektrárne…). Je to cena za benefity pre životné prostredie a udržateľné hospodárstvo, ktorých bioplynové stanice prinášajú hneď niekoľko. V aktuálnych podmienkach však prevláda pesimizmus a nechuť investovať do bioplynového odvetvia.”, uzatvára Šošovička.

 Slovenská bioplynová asociácia je záujmové združenie prevádzkovateľov bioplynových staníc. SBA združuje výrobcov biometánu, obnoviteľného tepla a obnoviteľnej elektriny, ktorá má potenciál pokryť 10% ročnej spotreby elektriny slovenských domácností. Medzi hlavné ciele SBA patrí podpora členov pri prechode na výrobu biometánu a pri likvidácii biologicky rozložiteľného odpadu a tiež rozvoj spoločenského povedomia o význame výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Slovenská bioplynová asociácia má 50 aktívnych členov po celom Slovensku. Od roku 2018 je plnohodnotnými členom Európskej bioplynovej asociácie (EBA).

Scroll top