Ako sa stať členom?

Schválená legislatíva v samostatnej časti dopĺňa nové ustanovenia týkajúce sa problematiky rodinného podnikania, čím rodinné podniky získavajú samostatný právny rámec. Účinnosť ustanovení o rodinných podnikoch nadobúda platnosť 1. júla 2023.

Novela kladie dôraz na vymedzenie určujúcich znakov rodinných podnikov, predovšetkým rodinných väzieb. Upravuje definíciu rodinného podniku, vymedzuje pojem rodinná farma a špecifikuje členov spoločnej rodiny. Zároveň rozlišuje evidovaný a registrovaný rodinný podnik.

Rozvoj rodinného prostredia a kvality rodinného života

Rodinné podniky okrem podnikateľskej činnosti plnia aj vyšší zámer. Zlepšujú rodinné väzby, posilňujú rodinné hodnoty, rozvíjajú rodinnú kultúru a tradície. Schválený zákon má podľa ministerstva práce umožniť podporu domácich firiem, malých a stredných podnikateľov v súlade s pravidlami EÚ.

Hodnotenie APZD

Prijatá novela, žiaľ, dostatočne nereaguje na legislatívne a ekonomické problémy rodinných firiem, napr. v súvislosti s dedením firmy či nástupníctvom. Podnikateľom registrovaným ako rodinné podniky neprináša žiadne práva a výhody, napr. v podobe zníženia daňovo-odvodovej záťaže. Naopak, zavádza nové administratívne povinnosti, zasahuje do manažérskych kompetencií vedenia rodinných podnikov a slobody podnikania. Viac v nižšie priloženom rozbore.

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top