Ako sa stať členom?

Nový projekt má pomôcť najmä malým a stredným podnikateľom zo všetkých oblastí okrem poľnohospodárstva, ale aj tým, ktorí nemohli využiť projekt Zelená domácnostiam, pretože rodinný dom využívali aj na podnikanie. Poukážky budú môcť využiť aj osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, napríklad advokáti, notári či lekári.

Malo by sa jednať o grant vo forme poukážok v hodnote najviac 70 tisíc eur na jedno IČO cez schému de minimis. To znamená, že na jedno IČO môže byť podaných viac žiadostí, ale len do maximálnej výšky príspevku, a to spomínaných 70 tisíc eur. Intenzita pomoci môže predstavovať najviac 35 % na oprávnené aktivity a maximálne 45 % na energetický audit. Podporená bude inštalácia tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov, fotovoltických panelov a veterných turbín, ktoré nepoškodzujú ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. Podporovaná bude aj akumulácia energie. Pre zariadenia na výrobu elektriny je obmedzený inštalovaný výkon do 250kW.

Na projekt je zatiaľ vyčlenených vyše 66 miliónov eur, z toho 22 miliónov pre podniky v Bratislavskom samosprávnom kraji a 44 miliónov eur pre ostatné regióny. Odporúča sa mať vypracovaný aj tzv. účelový energetický audit odborne spôsobilou osobou, ktorý bude s veľkou pravdepodobnosťou súčasťou žiadosti o príspevok. Ten stanoví potenciál OZE a určí veľkosť inštalácie. Zariadenie, ktoré bude navrhnuté v energetickom audite, bude musieť byť nainštalované najneskôr v lehote do šiestich mesiacov od platnej účinnosti Zmluvy o poskytnutí poukážky.

Veľkým benefitom pripravovanej výzvy Zelená podnikom je, že nebude potrebné vypracovať „veľký“ projekt. Energetický audit určí presnú veľkosť inštalácie a podniky vďaka vynechaniu zoznamu zariadení a zoznamu zhotoviteľov budú mať väčšiu možnosť voľby.

Výzva je v štádiu finálnych úprav a zatiaľ vyhlásená nebola. Odporúčame sa však na ňu už teraz pripravovať. Ak sa chcete zapojiť, pomoc pri hľadaní zdrojov na financovanie vášho zámeru, administratívnu prípravu a realizáciu projektu vám radi pomôžu zabezpečiť špecialisti z našej členskej firmy EOSNEBOTRA. Môžete využiť kontakt klient@eosnebotra.sk.

Scroll top