Ako sa stať členom?

Od rušných metropol až po malebné mestečká sa význam robustných dopravných systémov odráža v každom aspekte spoločnosti, ovplyvňuje obchod, udržateľnosť a sociálnu kohéziu. Čím je štruktúra robustnejšia, tým naliehavejšie sú jej problémy v očiach štátnych orgánov. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy prišla s vlastnými riešeniami na najnaliehavejšie z nich.

Ako vo viacerých iných oblastiach, aj dopravu by mal ideálne pokrývať jeden zákon o dopravnej politike štátu, ktorý by definoval ciele a prostriedky pre vytvorenie systematického prístupu k tejto oblasti.

Transeurópska dopravná sieť

Koridory transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) sú kľúčovou súčasťou stratégie Európskej únie na vytvorenie jednotnej a efektívnej dopravnej siete na celom kontinente. Tieto koridory slúžia ako základné tepny pre pohyb osôb a tovaru, spájajú regióny, mestá, prístavy a iné kľúčové uzly. Okrem nutnosti ich dobudovania na Slovensku v zmysle záväzku a termínov voči Európskej únii je potrebná rovnako ich modernizácia. V APZD poukazujeme na potrebu realizovať tieto kroky s povinnosťou dodržania požadovaných parametrov z pohľadu nákladnej dopravy. Koridory TEN-T predstavujú strategickú investíciu do budovania prepojenejšej, efektívnejšej a udržateľnejšej dopravnej siete, ktorá bude prínosom pre súčasné aj budúce generácie.

Primárnym a najvýznamnejším efektom vybudovania, resp. modernizácie uvedených koridorových tratí bude zlepšenie dopravnej dostupnosti regiónov SR a zlepšenie napojenia infraštruktúry SR na európsku dopravnú sieť. To zároveň povedie k zvýšeniu záujmu zahraničných investorov a uľahčí voľný pohyb pracovnej sily a tovarov v rámci európskeho ekonomického priestoru. Doplňujúcim a pre Slovensko nemenej významným efektom bude zvýšenie kvalitatívnej úrovne dopravnej infraštruktúry.

Nedostatky v infraštruktúre

Vďaka mediálnej pozornosti si je slovenská verejnosť dobre vedomá nedostatkov súvisiacich s dopravnou infraštruktúrou. Nejde len o nedostatočné pokrytie vhodnými typmi ciest, ale aj o podporu obnovy existujúcej infraštruktúry. V APZD máme za to, že je nevyhnutné alokovať nové investície do modernizácie existujúcej infraštruktúry a do budovania nových úsekov všetkých typov dopravy a ich prispôsobenie očakávaniam 21. storočia. Fungujúcu a kvalitnú dopravnú infraštruktúru považujeme za nevyhnutný predpoklad pre konkurencieschopný priemysel.

Preťaženie tranzitnej cestnej dopravy

Považujeme za nevyhnutné, vzhľadom na nadmerné zaťaženie cestnej dopravy, myslieť na alternatívne riešenia tranzitnej dopravy. Navrhujeme preto analyzovať a následne zrealizovať postupný presun tranzitnej cestnej dopravy na železnice. Ak máme záujem priblížiť sa ostatným štátom EÚ a prevádzkovať konkurencieschopnú železničnú a cestnú dopravu, je nevyhnutné zrealizovať viaceré opatrenia, ktoré prinesú Slovensku moderné železnice prevážajúce čo najviac tovarov.

Kvalitná dopravná infraštruktúra je jedným zo základov našej kolektívnej hospodárskej budúcnosti. Naliehavú pozornosť si vyžaduje viacero oblastí, je však nutné urobiť prvé kroky.

Scroll top