Ako sa stať členom?

Napríklad na zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe je naviazaný aj vznik regionálnych pobočiek, ktorých má celkovo vzniknúť osem, jedna v každom krajskom meste. Čo sa týka Bratislavy, tak tam stále prebieha fáza rokovaní, ostatné kraje už majú podpísané zmluvy. Účinnosť od 1. apríla 2024 je bez niektorých opatrení ohrozená. Preto v stredu 13. decembra prebehlo rokovanie o zmenách medzi zástupcami dotknutých rezortov a zamestnávateľov. Na stretnutí sa hovorilo najmä o tom, ktoré kroky bude možné spustiť teraz, aby boli vykonateľné od 1. apríla budúceho roka, a ktoré nie.

Nastavenia informačného systému

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu si vytvoril stratégiu k nastaveniu IS. Ide o stratégiu digitálneho dvojčaťa, aby dokázali začať fungovať v dostupnom časovom rámci. Čo sa týka systému, nebolo ešte začaté obstarávanie, čo však nie je problém vzhľadom na to, že táto úloha má byť splnená až 1. marcu 2026. Úrad však už má rámcovú predstavu o tom, čo bude od systému očakávať. Aktuálne už je vykonávané územné plánovanie, dotácie pre obce, skúšky overovania odbornej spôsobilosti, usmernenia a stanoviská a ďalšie činnosti.

Zabezpečenie a priestory

Plánovaný stav je 716 zamestnancov. Z pohľadu personálneho zabezpečenia vznikol úrad ešte len 1. 6. 2022 a 1. 1. 2023 bola uskutočnená delimitácia personálnych kapacít ministerstva dopravy. Stav k 15. novembru je 113 interných a 27 zamestnancov zo Slovenskej stavebnej inšpekcie, evidujú asi 200 záujemcov o prácu na pobočkách, 1. 4. 2024 by chceli vykonať delimitáciu z ministerstva vnútra a ministerstva hospodárstva, ako aj zrealizovať nový nábor záujemcov z externého prostredia.  Prepojenie medzi centrálou v BA a regiónmi je dosiaľ splnené iba na 10 percent, no iné materiálovo-technické zabezpečenie je už splnené. Portál je v štádiu sprístupniteľnej demoverzie, ktorá bola prezentovaná na stretnutí.

Zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) zároveň predstavili výskumný projekt  – overenie konceptov spracovania 3D modelov územia a stavieb na zefektívnenie zavádzania novej stavebnej legislatívy do praxe. Práca na tomto projekte neohrozuje fungovanie a funkčnosť portálu, jej výstupy však v budúcnosti môžu stanoviť jeho vylepšenia. Záujmovou lokalitou pre testovanie tohto projektu je Žiar nad Hronom.

MŽP v sklze

Zástupcovia Ministerstva životného prostredia na stretnutí pripustili, že ich adaptácia na novú legislatívu je v sklze. Argumentovali, že na ich strane pripravili analýzy ako aj samotný návrh zmeny, avšak nezískali jeho podporu. Aj samotní zamestnávatelia podporili riešenie úradu, pretože sa im tento návrh javil ako komplexnejší. V danej situácii prichádza na scénu ministerstvo dopravy s dočasným riešením.

Závery zo stretnutia

Zákon č. 200/2022 o územnom plánovaní pôjde do účinnosti od 1. apríla 2024, ministerstvo dopravy pripravuje novelu v skrátenom legislatívnom konaní. Okrem toho budú novelizované aj zákony č. 50/1976 (stavebný zákon) a č. 205/2023  o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Paragrafové znenie je potrebné pripraviť do 31.12.2023. Novela by mala byť v NR SR prerokovaná v januári 2024.

Cez túto novelu dôjde k posunu účinnosti zákona č. 201/2022 (zákon o výstavbe), pravdepodobne bude posun účinnosti o jeden rok, t. j. od 1. 4. 2025. V rámci diskusie padalo návrh aj na 1. 1. 2025.

Medzi ďalšie závery patria:

  • výkon pôsobnosti stavebných úradov na úrovni samosprávy ostáva na obciach,
  • počíta sa s integráciou okresných úradov – odborov výstavby (bez bytovej politiky) s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu,
  • špeciálne stavebné úrady v oblasti dopravy sa neintegrujú do Úradu, ale ostávajú na rezorte dopravy.

Vyššie popísaná zmena má byť dočasná.

Zamestnávatelia trvajú na tom, že stavebné úrady zostanú pod štátom ako originálna kompetencia.

Na úrovni samospráv prebehne integrácia niektorých špeciálnych stavebných úradov.

V rámci úloh, ktorí boli tlmočené Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, sme požiadali, aby  úradníci pripravili akceleračné opatrenia a stanovili míľniky pre prijímanie vyhlášok, pre systém Urbion a podobne. Zároveň sme požiadali o sprostredkovanie testovacieho systému portálu – demoverzie na odladenie.

Prítomní zástupcovia požiadali MŽP SR o sprístupnenie novely zákona o EIA, v ktorej by sa mala meniť príloha osem. Ide o urgentné opatrenie, ktoré je potrebne v krátkom čase vyriešiť z dôvodu harmonizácie s termínom 1. 4. 2025.

Po tejto „rýchlej novele“ bude potrebné vyriešiť zostávajúce otvorené otázky a problémy. Napríklad v súčasnosti nie je  možné povedať, či ministerstvo životného prostredia plánuje ostať ako „špecializovaný stavebný úrad“. V tejto otázke musia ešte prebehnúť ďalšie rokovania, je to aj otázka politického rozhodnutia.

Scroll top