Ako sa stať členom?

V snahe podporiť vzdelávanie dospelých a uplatniteľnosť jednotlivcov na trhu práce, viaceré krajiny implementujú rôznorodé opatrenia akými sú napríklad individuálne vzdelávacie účty (IVÚ). Zaujímavými príkladmi sú program MySkillsFuture v Singapure alebo pilotný projekt individuálnych rozvojových účtov (IDA) v Poľsku. Hoci spoločným cieľom implementovaných opatrení je efektívne reagovať na požiadavky trhu práce, častokrát sa odlišujú práve spôsobom ich realizácie.

Čo si vlastne môžeme predstaviť pod pojmom IVÚ? Ide o osobné virtuálne účty, prostredníctvom ktorých si jednotlivci môžu akumulovať osobitné nároky, ako je napríklad finančný príspevok na vzdelávanie, a kedykoľvek ich využívať. IVÚ sú podstatné predovšetkým v súvislosti s meniacim sa charakterom práce, automatizáciou, zvyšujúcou sa potrebou re-skillingu a up-skillingu.

V marci 2021 EK prijala Akčný plán Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý vymedzuje 20 kľúčových zásad a práv nevyhnutných pre spravodlivý a efektívne fungujúci trh práce a systém sociálnej ochrany. EK prostredníctvom Akčného plánu vyzýva členské štáty, aby reformovali existujúce systémy vzdelávania dospelých s cieľom zabezpečiť jednotný prístup k možnostiam vzdelávania a tiež zvýšiť motiváciu dospelých rozvíjať svoje zručnosti.

Primárnym cieľom Akčného plánu do konca roka 2030 je dosiahnuť:

  • min. 78%-nú zamestnanosť naprieč populáciou vo veku 20 až 64 rokov,
  • min. 60%-nú účasť jednotlivcov na vzdelávaní dospelých.

Ako fungujú IVÚ v Singapure?

Program MySkillsFuture je kľúčovou súčasťou singapurskej stratégie celoživotného vzdelávania. Hlavným cieľom programu je uľahčiť „prehlbovanie kvalifikácie“ jednotlivcov nielen v produktívnom veku vďaka IVÚ. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom štátneho rozpočtového fondu a príspevkov zamestnávateľov.

V snahe motivovať účastníkov k participácii na vzdelávaní dospelých sa im priznané kredity (SkillsFutureCredit) postupne navyšujú. Pôvodne bol SkillsFutureCredit zavedený v roku 2015 vo výške 500 S$ (245 EUR). Do roku 2025 je plánované ďalšie, v poradí už tretie, navýšenie v max. výške do 4 000 S$ (1 960 EUR) pre jednotlivcov od 40 do 60 rokov.

Elektronická platforma MySkillsFuture umožňuje formálne i neformálne vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom ponuky vyše 20 000 kurzov. Kvalita vzdelávania dospelých je zabezpečená prostredníctvom prísnych externých auditov a spolupráce s expertnými skupinami odborníkov, ako aj s ministerstvom školstva.

Pilotný projekt individuálnych rozvojových účtov (IDA) v Poľsku

Poľsko, inšpirované iniciatívami, ako napríklad MySkillsFuture, sa púšťa do pilotného projektu implementácie IVÚ, známych ako IDA alebo individuálne rozvojové účty (z ang. Individual Development Accounts). Na rozdiel od vyspelého singapurského programu MySkillsFuture je Poľsko v počiatočnom štádiu realizácie.

V prípravnej fáze projektu Poľsko uskutočnilo vyhodnotenie dostupných nástrojov implementácie a zabezpečenia kvality vzdelávania dospelých ako napríklad existujúce databázy poskytovateľov vzdelávania alebo kariérového poradenstva a podobne. Následne bola definovaná koncepcia IDA a identifikované zainteresované strany vrátane príslušných inštitúcií a sociálnych partnerov.

V nadchádzajúcej fáze chce Poľsko zrealizovať pilotný projekt na vybranej vzorke 7 000 účastníkov. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a bude realizovaný vo forme elektronickej platformy.

Dobrá prax podľa OECD

Pri vzdelávaní dospelých prostredníctvom IVÚ je kľúčové správne nastavenie systému zabezpečovania kvality, ktorý je garanciou toho, že jednotlivec získa vedomosti a zručnosti relevantné pre trh práce. Naopak, nesprávne nastavený systém by mal za následok nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami z verejných aj súkromných zdrojov a súčasne by nereflektoval aktuálne potreby trhu práce v plnom rozsahu.

V systéme zabezpečenia kvality by za žiadnych okolností nemali chýbať postupy a metodiky ukotvujúce spôsoby overovania spôsobilosti poskytovateľov vzdelávania, akreditácie vzdelávacích programov alebo overovania samotných vzdelávacích výstupov. S cieľom identifikovať nedostatky si systém zabezpečenia kvality vyžaduje nepretržité monitorovanie výkonov napríklad prostredníctvom spätnej väzby jednotlivcov vo forme recenzií alebo vyplnených dotazníkov, ako aj ďalšie štatistiky, ktoré sa nezaobídu bez spoľahlivej dátovej infraštruktúry.

Scroll top