Ako sa stať členom?

Prechod k obehovej ekonomike nie je iba trendom posledných mesiacov. Je jednou zo základných kameňov na ktorých stojí Európska zelená dohoda, a ku ktorej sa Slovensko, ale aj celá Európa zaviazala.​ Do popredia sa dostáva debata o ekologických i ekonomicky zmysluplných riešeniach ako využiť odpad ako surovinu. Príliš prísny výklad pojmu „odpad“ môže viesť k nadbytočnej regulácii materiálov, ktoré majú potenciál byť ďalej využiteľné a následne tak v konečnom dôsledku brániť napĺňaniu obehovej ekonomiky.​

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy dnes zorganizovala stretnutie, ktorého cieľom bolo v prvom rade prediskutovať tému chemickej recyklácie. V rámci diskusie bol načrtnutý aj širší kontext o problémoch spojených s prechodom na obehovú ekonomiku. Nielen stanovenie vhodnej definície chemickej recyklácie, ale zodpovedanie pálčivých otázok súvisiacich s prechodom na obehovú ekonomiku. Napríklad ako povoliť zariadenie, ktoré môže súčasne spracovávať odpad aj surovinu v rámci obehovej ekonomiky, alebo či môže zariadenie “R3” produkovať upravený odpad aj produkt chemickej recyklácie. Predmetnej debaty sa zúčastnili zástupcovia dotknutých ministerstiev, ale aj delegáti Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu, Zväzu automobilového priemyslu, Zväzu odpadového priemyslu, Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie či Univerzity Komenského a ďalších inštitúcií.

REACH náš každodenný

Na začiatok trochu slovníka. REACH je nariadenie Európskej únie prijaté na zlepšenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobiť chemikálie, a zároveň na zvýšenie konkurencieschopnosti chemického priemyslu EÚ. Uplatňuje sa na všetky chemické látky, a to nielen na látky používané v priemyselných procesoch, ale aj na látky používané v každodennom živote, napríklad v čistiacich prostriedkoch, náteroch, ako aj vo výrobkoch, ako je odev, nábytok a elektrické prístroje. Nariadenie má preto vplyv na väčšinu spoločností v EÚ. Počas okrúhleho stola zaznelo toto nariadenie nejedenkrát.

Zdalo by sa, že hľadanie zmyslu rôznych slov bolo stredobodom diskusie, avšak platí skúsenosť, že ak zjednodušíme debatu o komplexnom probléme na jednoduché riešenie, spravidla nedostaneme odpoveď. Potrebné je komplexne pokryť každú oblasť problému, preto sa účastníci preberali nielen odpadovou legislatívou, nelegislatívnymi materiálmi o obehovom hospodárstve, ale aj o priamo uplatniteľnom nariadení REACH.

Z diskusie vyplynulo, že pre odpad ako taký je nariadenie REACH nerelevantné – odpady sú z REACH vyňaté. Avšak pohľad na materiály, ktoré sú výstupom recyklácie, nie je čierno-biely – tj. nie je to tak, že je potrebné vedieť kompletné materiálové zloženie všetkých spracovaných odpadov, ale pre regenerované látky v nariadení existuje výnimka z registrácie. Zároveň je možné požiadať Európsku chemickú agentúru o udelenie tzv. PPORD. Agentúra rozhodne o tom, že látka je predmetom technologicky orientovaného výskumu a vývoja a látka je tak vyňatá z registračnej povinnosti. Využitie oboch týchto možností však má svoje špecifiká, v každom prípade však posúvajú diskusiu možnosti prechodu od odpadového k obehovému hospodárstvu na ďalší stupienok k cieľu.

Jasné rámce

Delegáti sa zhodli na potrebe jasného legislatívneho rámca pre chemickú recykláciu. Chemická recyklácia je špecifický postup spracovania odpadov, ktorý využíva chemické reakcie a procesy na rozklad, transformáciu alebo regeneráciu znečistených alebo nepoužiteľných materiálov späť na užitočné suroviny alebo produkty. Inšpiráciu pre viaceré otázky nachádzali garantky okrúhleho stola v českom metodickom materiáli, ktorý má už viaceré z otázok uzavreté. Slovensko by sa mohlo touto cestou uberať, na čom sa zhodli všetci zúčastnení.

Výstupy

Je potrebné pracovať na legislatívnom rámci aj personálnej pripravenosti štátnej správy k akceptácii nových technológií (najmä kvôli súčinnosti pri povoľovacom procese). Náš štát by mal vytvárať podmienky pre fungujúci trh s odpadmi a produktami chemickej recyklácie.

Tiež je potrebné nasimulovať základné možnosti a kombinácie pre povoľovanie zariadení, ktoré by mohli spracovávať materiály pre obehové hospodárstvo a nemuseli by ísť vo fáze odpadov. Nasledujúca vzájomná komunikácia môže prispieť k objasneniu podmienok pri využívaní legislatívnych možností pre podporu obehového hospodárstva, napr. využívanie výnimiek z registrácie pre regenerované a recyklované látky v zmysle REACH. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy pripraví list, ktorým osloví ministra životného prostredia, informuje ho o zúčastnených na okrúhlom stole a záveroch stretnutia a tak iniciuje debatu na najvyššej úrovni.

Scroll top