Ako sa stať členom?

Zrejme ste sa už s touto skratkou stretli. Čo ale znamená? ESG je skratka pre environmentálne, sociálne a riadiace aspekty. Zjednodušenie povedané, ide o vplyv firmy na životné prostredie, spoločnosť a spôsob jej riadenia, na základe ktorého možno číslom vyjadriť „udržateľnosť“ alebo „zodpovednosť“. Je to súbor kritérií, ktoré sa používajú na hodnotenie výkonnosti spoločnosti v týchto troch oblastiach:

Environment

Tento aspekt sa zameriava na to, ako spoločnosť riadi svoj vplyv na životné prostredie. Zahŕňa také aspekty, ako je jej uhlíková stopa, energetická účinnosť, postupy nakladania s odpadom, prevencia znečistenia a úsilie o udržateľnosť.

Spoločenská zodpovednosť

Sociálne faktory zohľadňujú, ako spoločnosť spolupracuje so svojimi zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami, v ktorých pôsobí. Patria sem otázky, ako sú pracovné postupy, vzťahy so zamestnancami, rozmanitosť a inklúzia, ľudské práva, bezpečnosť výrobkov a zapojenie komunity.

Zodpovedné riadenie

Vzťahuje sa na štruktúry a procesy, ktorými sa riadi rozhodovanie a zodpovednosť spoločnosti. Zahŕňa aspekty, ako sú rozmanitosť a nezávislosť správnej rady, odmeňovanie výkonných pracovníkov, práva akcionárov, transparentnosť, etika a riadenie rizík.

Samozrejme, nejde iba o číslo. Cieľom ESG je poskytnúť komplexný, no ucelený pohľad na dôsledky podnikateľskej činnosti. Kritériá ESG používajú investori, správcovia aktív a ďalšie zainteresované strany na posúdenie udržateľnosti a etického vplyvu investícií. Spoločnosti s dobrými výsledkami v oblasti ESG sa často považujú za odolnejšie, lepšie riadené a s väčšou pravdepodobnosťou budú vytvárať dlhodobú hodnotu. Okrem toho mnohí investori veria, že začlenenie faktorov ESG do investičných rozhodnutí môže viesť k lepšiemu riadeniu rizík a finančným výnosom v priebehu času.

Nie je to CSR

Ak vám tieto definície znejú známo, nie je to náhoda. ESG býva niekedy prirovnávané k spoločenskej zodpovednosti firiem, no CSR sa nevyjadruje číslom. S reportom ESG, tzv. Správa o udržateľnom rozvoji, je to možné, čo zjednodušuje porovnávanie jednotlivých spoločností. Preto ho dobrovoľne zverejňujú nielen firmy, pre ktoré je to povinnosť, ale pre mnohé ďalšie ide o konkurenčnú výhodu, napríklad ak chcú byť dodávateľmi spoločností, pre ktoré ide o dôležitú metriku. Navyše, ak je firma udržateľnejšia, skôr priláka investorov, prípadne jej banky môžu ponúknuť lepšie podmienky.

Hlavnou motiváciou pre ESG reporting sú však interné dôvody. Pre viaceré firmy sa táto povinnosť stáva impulzom pre dlhodobo odkladané nevyhnutné zmeny. Neprehliadnuteľná je aj skutočnosť, že ESG pomáha upevňovať vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Spoločnosti núti aj k zjednodušovaniu procesov pre lepšiu prehľadnosť, čo zase prispieva k znižovaniu nákladov.

Zodpovedná metrika si vyžaduje vynaložený čas, no výsledkom je lepšia poznateľnosť vlastnej pozície aj nové horizonty nazerania na budúcnosť firiem. Kvalitné výstupy tak znamenajú aj kvalitnejšie podnikateľské a životné prostredie.

Scroll top