Ako sa stať členom?

Chýbajú pekári, železničiari, predavačky, skladníci a mnohí ďalší, ktorí sú potrební pre normálny chod spoločnosti. Problémom je, že školstvo ako také nereflektuje na potreby trhu práce. Minister školstva Tomáš Drucker sa to však rozhodol zmeniť a pripravuje komplexnú revíziu stredných škôl.

Máme málo študentov na jednej škole

Jedným z najdôležitejších riešení situácie na trhu práce je podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov optimalizácia stredných škôl.

Podobný názor má aj generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. Hovorí, že naplnenosť stredných škôl nie je viac ako 40 percent.

Podľa neho je z ekonomického hľadiska neudržateľné zabezpečovanie 796 inštitúcií, ktorých kapacita prevyšuje budúce demografické potreby. Ako príklad uviedol, že na Slovensku pripadá jedna škola na 6,8 tisíca obyvateľov a v Slovinsku 14,4 tisíca:

Optimálne by sme mohli mať 200 až 250 škôl.

Preferovaným riešením sú študentské centrá

Nami preferovaným riešením je vytváranie stredoškolských vzdelávacích centier v okresných alebo krajských mestách, čo minimalizuje potrebu dlhých ciest pre žiakov,“ povedal Lasz.

Financovanie výstavby, ako aj prevádzky vzdelávacích centier, vrátane internátov, je možné podľa neho zabezpečiť z finančných prostriedkov získaných z predaja prebytočných budov, nachádzajúcich sa často v centrách miest.

Moderné školské centrá by mimo času štandardného vyučovacieho procesu mohli byť podľa Lasza využívané aj na celoživotné vzdelávanie, rekvalifikácie a zvyšovanie zručností dospelých, čo by vraj prinieslo ďalšie finančné zdroje.

Laszova asociácia preto navrhuje prepracovať štruktúru stredných škôl na štyri hlavné typy škôl, ktoré poskytnú kvalitné vzdelanie všetkým študentom a zároveň budú reagovať na požiadavky pracovného trhu:

Mali by byť podnikové školy, sektorové centrá excelentnosti, stredoškolské vzdelávacie centrá a špecializované školy.“

Táto transformácia vraj zvyšuje efektivitu financovania, modernizuje vybavenie a zabezpečí lepšie podmienky pre vzdelávanie, ako sú stravovacie zariadenia, voľnočasové aktivity, športoviská a internáty.

Školy sú nedostatočne prepojené so zamestnávateľmi

Podľa Lasza by stredné odborné školy mali byť viac prepojené na zamestnávateľov, napríklad prostredníctvom duálneho vzdelávania, aby sa zabezpečilo, že vzdelávanie bude zodpovedať aktuálnym potrebám pracovného trhu:

Je tiež dôležité, aby zamestnávatelia boli zapojení do tvorby učebných osnov a školských vzdelávacích programov, čo zagarantuje ich relevanciu.

Zamestnávatelia podľa neho už v súčasnosti podporujú stredné odborné školy zapožičiavaním či darovaním moderného materiálno-technického vybavenia a firmy zapojené do duálneho vzdelávania už dnes hradia žiakom náklady na dopravu či ubytovanie v školských internátoch.

Celý článok na HNonline.sk.

Scroll top