Ako sa stať členom?

Kontakt

RNDr. Ján Chovanec, MBA
RNDr. Ján Chovanec, MBA
generálny riaditeľ ZOP
+421 55 7270 736

Zväz odpadového priemyslu (skr. ZOP) vznikol v roku 2022 za účelom iniciovania a presadzovania efektívnych, hospodárnych a ekologických riešení pre trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť odpadového priemyslu v Slovenskej republike.

ZOP predstavuje silnú odbornú organizáciu integrujúcu široké spektrum subjektov z oblasti vedy a výskumu, právnych a odborných poradcov, komunálnej a priemyselnej sféry a subjektov podnikajúcich v odpadovom priemysle.

Monitoruje najnovšie trendy a iniciatívy v oblasti odpadového priemyslu, organizuje odborné diskusie, pravidelne sa zúčastňuje odborných konferencií a tiež legislatívnych a rozporových konaní. Cieľom iniciatív ZOP je prispievať k zvyšovaniu úrovne odbornosti v oblasti nakladania s odpadmi na Slovensku a presadzovať oprávnené záujmy svojich členov.

Zámerom ZOP nie je len upozorňovať na problémy ale vytvorením širokej odbornej platformy zloženej z expertov v sektore prichádzať s riešeniami a ponúknuť ich štátnej a verejnej správe, samospráve, priemyslu, firmám a v neposlednom rade aj odbornej či laickej verejnosti.

Scroll top