Ako sa stať členom?

Kontakt

Dávid Kančo, MSSc.
Dávid Kančo, MSSc.
generálny sekretár SBA-SK
+421 905 862 890

Na začiatku bolo na Slovensku málo bioplynových staníc. Keďže stanice boli rozmiestnené desiatky kilometrov od seba, prevádzkovatelia sa nepoznali, no potreba zdieľať si informácie a vzájomne si pomáhať bola čoraz silnejšia. Pani Erika Fečke Gyöngyová od roku 2009 robila špeciálneho poradcu pre bioplynové stanice (BPS) a vďaka pravidelnej osobnej komunikácií poznala osobne každého prevádzkovateľa BPS. Vnímala ich otázky, potrebu združenia sa a vzájomnej pomoci, a preto v roku 2012 založila asociáciu s 5 BPS. Postupne sa začali pridávať aj ostatné BPS a dnes má Slovenská bioplynová asociácia (SBA) 49 aktívnych členov. Časom asociácia začala riešiť viac legislatívne témy a tak sa SBA stala stabilným partnerom aj pre ministerstvá, ÚRSO a ďalšie inštitúcie. Od roku 2018 je plnohodnotnými členom Európskej bioplynovej asociácie. Aktuálnym predsedom SBA je Ing. Vladimír Šošovička. 

Slovenská bioplynová asociácia je dobrovoľnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou organizáciou. Záujmovou oblasťou Asociácie je prevádzkovanie BPS za účelom produkcie bioplynu s jeho následným využívaním na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla alebo jeho úpravou na biometán. Z pohľadu vstupných surovín ide predovšetkým o problematiku spracovania biologicky rozložiteľných odpadov a z pohľadu výstupných surovín o využitie digestátu/separátu ako komplexného hnojiva. Cieľom SBA je združovať spoločnosti zaoberajúce sa oblasťou záujmu, byť ich reprezentatívnou stavovskou organizáciou, presadzovať spoločné záujmy a potreby jej členov zabezpečovať vzájomnú podporu pri vytváraní predpokladov pre rozvoj danej oblasti, rozvíjať spoločenské povedomie, pozitívne postoje a podporovať spoločenské docenenie významu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj podporovať a usmerňovať realizáciu koncepcie štátnej politiky. 

Scroll top