Ako sa stať členom?

Kľúčovým faktorom, ktorý prispieva k zlej dostupnosti bývania na Slovensku, je slabá ponuka bytov s regulovaným nájmom a málo nehnuteľností s trhovým nájomným. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 odhalilo, že z 2 235 586 bytov v krajine je 1 833 150 obývaných, čo poukazuje na vysokú mieru obývanosti na úrovni 82 %.

Bývanie zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní pracovných príležitostí, a to nielen v rámci stavebníctva, ale aj v rôznych súvisiacich službách. Služby pre domácnosti a komunitné služby v oblasti bývania významne prispievajú k tvorbe pracovných miest. Riešenie problému bývania si však vyžaduje mnohostranný prístup zameraný na sociálne aj ekonomické aspekty.

Sen o vlastnom bývaní

Problém bývania na Slovensku možno rozdeliť do dvoch základných dimenzií: ťažká situácia občanov, ktorí si ho nemôžu zabezpečiť, a finančná záťaž pre tých, ktorí sa snažia pokryť náklad naň. Prístup tejto otázke sa ukazuje ako ústredný problém, ktorý zdôrazňuje potrebu zásahov vlády na podporu prostredia priaznivého pre poskytovanie cenovo dostupného bývania. Na rozdiel od niektorých krajín Slovensko negarantuje právny nárok na bývanie, čím kladie zodpovednosť zväčša na jednotlivcov.

V reakcii na bytovú krízu sa uvažuje o opatreniach, ako je transformácia zákona o podpore nájomného bývania, teda verejnom bývaní. Cieľom tejto legislatívy je uľahčiť výstavbu štátom podporovaných nájomných bytov s regulovanou výškou nájomného, ktoré by ponúkali dlhodobú istotu bývania. Vzhľadom na odhadovaný nedostatok 220 000 bytov na Slovensku je naliehavo potrebné prijať iniciatívy na preklenutie tejto medzery a uspokojenie vyvíjajúcich sa demografických potrieb.

Beh cez prekážky na dlhú trať

Efektívnej výstavbe bytov však bránia byrokratické prekážky vrátane prísnych stavebných predpisov a zdĺhavých procesov získavania povolení. Obce sa stretávajú s prísnymi kritériami na prenájom bytov, zatiaľ čo navrhovaným zákonom chýbajú zodpovedajúce obmedzenia pre nájomníkov. Zjednodušenie predpisov a podpora verejno-súkromných partnerstiev sú kľúčovými krokmi k prekonaniu týchto prekážok a podpore udržateľného rozvoja bývania.

Dostupné bývanie je potrebné začať vnímať ako ekonomický zdroj. Dnes sa zamestnávateľom ako benefit viac oplatí organizovať a platiť zvoz zamestnancov aj z väčších vzdialenosti. Významnou pomocou by bolo, ak by sa štátna výstavba nájomného bývania realizovala v blízkosti zamestnávateľov (najmä pri logistických centrách a priemyselných parkoch) v rámci podpory nových investícií. Prichádzajúci investori sa totiž rozhodujú nielen podľa blízkej dostupnosti potenciálnych zamestnancov, ale aj občianskej vybavenosti, ktorú budú môcť využívať.

Slovensko sa môže inšpirovať úspešnými modelmi v iných krajinách Európskej únie a preskúmať riešenia na zlepšenie dostupnosti bývania. Príkladom môže byť zavedenie znížených sadzieb DPH na bytovú výstavbu, prijatie priaznivej odpisovej politiky na stimuláciu investícií do nájomných nehnuteľností a podpora spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

Štát už v tomto smere disponuje stratégiou, kedy predpokladá prestavovanie dnes nevyužívaných štátnych nehnuteľností na nájomné bývanie. Je však potrebné ju aj začať uplatňovať.

Kto žiada

Okrem toho je na zabezpečenie inkluzívnosti a efektívnosti prideľovania bytov nevyhnutné prehodnotiť kritériá oprávnenosti na nájomné byty a zjednodušiť administratívne postupy. Ponukou daňových úľav na výstavbu nájomných bytov, najmä nehnuteľností určených pre skupiny s nižšími príjmami, môže vláda stimulovať investície a zároveň riešiť sociálne nerovnosti.

Na záver možno konštatovať, že riešenie problémov s dostupnosťou bývania na Slovensku si vyžaduje komplexný prístup, ktorý integruje legislatívne reformy, daňové stimuly a partnerstvá založené na spolupráci. Učením sa z najlepších medzinárodných postupov a prispôsobením stratégií miestnym podmienkam sa Slovensko môže usilovať o vytvorenie spravodlivejšieho a udržateľnejšieho bývania pre svojich občanov.

Scroll top