Ako sa stať členom?

Kontakt

Ing. Vladimír Orovnický
Ing. Vladimír Orovnický
prezident SZCHKT
+421 31 550 1674

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá (SZCHKT) od roku 1993 združuje právnické a fyzické osoby činné v oblasti chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel. Podporuje a obhajuje, presadzuje profesijné potreby a záujmy svojich členov doma i v zahraničí s cieľom neustáleho podporovania vývoja chladiacej a klimatizačnej techniky, ako aj tepelných čerpadiel.

Zväz dbá o odborný rast, podporuje ďalšie vzdelávanie. Na tento účel Zväz udržiava vzťahy s vysokými a strednými školami, s vedeckými a inými inštitúciami doma i v zahraničí, ktoré vykonávajú celoživotné vzdelávanie, alebo inak prispievajú k zvyšovaniu odborného rastu. Zabezpečuje medzinárodnú výmenu odborných poznatkov rôznymi formami.

Zväz zabezpečuje celoživotné vzdelávanie v rámci vzájomnej dohody s výrobcami chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Vedie svoj Zoznam registrovaných odborníkov v odbore, zabezpečuje systém školení a výkon odborných skúšok osvedčujúcich odbornú spôsobilosť, prideľuje registračné čísla , vydáva registračné karty a plní ďalšie úlohy podľa legislatívy.

Zväz sa usiluje o partnerské vzťahy so štátnymi orgánmi a poskytuje im najmä odbornú pomoc v oblasti tvorby právnych predpisov a pri ich realizácii.

Scroll top